Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Sverige och Norden i världen, samhälle, natur och kultur 30 högskolepoäng

Sweden and Nordic countries in the world: society, nature and culture
Grundnivå, H0036N
Version
Kursplan gäller: Vår 2023 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Historia
Ämnesgrupp (SCB)
Historia

Behörighet

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Studenterna skall efter genomgången kurs:
 •  förstå grunddragen i och kunna ge exempel på hur handel, kulturmöten, religion och geografiska förutsättningar i skilda tider påverkat Nordens befolkning och statsbildningar,
 •  översiktligt kunna redogöra för grunddragen i Nordens och övriga världens jordbruksutveckling,
 •  kunna diskutera kring frågan; Vilken betydelse har populärkultur, livsåskådningsfrågor och värderingar för hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 •  på ett grundläggande plan, kunna förklara hur och varför andra och mer avlägsna samhällen är uppbyggda och kan fungera annorlunda med utgångspunkt i svenska och lokala geografiska, sociala och historiska förutsättningar,
 •  uppvisa grundläggande förståelse för minoritetsgruppers och ursprungsbefolkningars (ex. samers) situation i lokalsamhället, Sverige och övriga världen,
 •  uppvisa grundläggande kunskaper om de stora världsreligionerna; kristendom, islam, judendom, hinduism, buddism samt om samisk och fornskandinavisk religion,
 •  kunna beskriva några av de processer i naturen som möjliggör och begränsar mänskliga samhällens resursförsörjning,
 •  på ett grundläggande plan, kunna förklara hur teknik och teknisk förändring samspelar med samhällelig förändring,
 •  kunna ge flera exempel på hur mänskliga aktiviteter på skilda platser och under skilda tider påverkat människans samhällen och den omgivande miljön,
 •  kunna använda kunskaper från samhällsorienterande ämnesområden för att kritiskt granska, värdera och ta ställning till frågor som relaterar till en långsiktig ekonomisk, miljömässig och socialt hållbar utveckling,
 •  uppvisa god förmåga att använda lärandeteorier och resultat av ämnesdidaktisk forskning för att utveckla undervisning i samhällsorienterande ämnen,
 •  uppvisa god förmåga att i relation till skolans styrdokument och kursplanemål kunna bedöma och betygsätta elevers kunskaper i samhällsorienterande ämnen.

Kursinnehåll
Perspektiv från historia, geografi, religionskunskap, och samhällskunskap kring tema som:
 • Nordens befolkning och nationer genom historien och idag, inklusive vikingatid, kristnandet, de fria bönderna, de stora naturtillgångarna, välfärdsstaten, homogenitet och minoriteter.
 • Det svenska samhällets organisation samt geografiska, socioekonomiska, kulturella, religiösa och historiska bakgrund.
 •  Människans försörjning ur såväl ett lokalt-globalt som historiskt perspektiv, samt resursers ursprung, tillgänglighet, och fördelning. Demokratiska och etiska perspektiv på samhällsutveckling och naturresursutnyttjande. Grundläggande kartografi, ortsgeografi, befolkningsfrågor och demografi.
 • Samhällets tekniska system, och teknikens förändring och sociala aspekter.
 • Demokrati, etnicitet, genusfrågor och folkhälsofrågor i närsamhället och i ett globalt perspektiv.
 • Världsreligionerna. Kristendomens och andra religioners betydelse för människors tänkande, världsbild och handlingar.
 • Teorier om lärande, kunskap och kunskapsbedömning med relevans för kunskapsområdet. Styrdokument och kursplansmål med     relevans för kunskapsområdet.

 


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen delas in i tre huvudsakliga moment med kopplad examination. Moment 1. Att leva i närområdet/ att undersöka verkligheten. Moment 2. Grundläggande teoretiska kunskaper i de samhällsorienterande ämnena. Moment 3. De samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik. Inom ramen för kursen ges föreläsningar och seminarier som behandlar centrala inslag.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras via två rapporter (moment 1, 11 hp), fyra tentamen (moment 2, 12 hp) samt deltagande vid seminarier och till dessa kopplade inlämningsuppgifter (moment 3, 7 hp). För att få kursen godkänd krävs G på samtliga moment. För betyget Väl Godkänd krävs VG på mer än hälften av kurspoängen. Skriftliga tentamen examinerar studentens grundläggande teoretiska kunskaper i de samhällsorienterande ämnena (Historia, Geografi, Religionskunskap samt Samhällskunskap). Seminarierna (moment 3) examinerar studentens förmåga att individuellt och i grupp använda olika lärandeverktyg relevanta för kunskapsområdet. Dessutom examineras studentens förmåga att i relation till skolans styrdokument och kursplansmål kunna bedöma elevers kunskaper i samhällsorienterande ämnen.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Per-Olof Grönberg

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Adler, M. H. (2014) Historieundervisnings byggstenar: grundläggande pedagogic och ämnesdidaktik. Liber.
Andersson, D., Sander, Å. (red) (2009) Det mångreligiösa Sverige: ett landskap i förändring / Lund : Studentlitteratur.
Berggren, L. & Greiff, M. (2009) En svensk historia från vikingatid till nutid. Studentlitteratur, 2009.
Hardin, G (1968). The Tragedy of the Commons. Science 162:1243-1248
Hedin, C. (2007) Abrahams barn, vad skiljer och förenar judendom, kristendom och islam? Dialogos
Lindström, D. (2004). Den forntid i Sverige: En introduktion. Natur och kultur. Senaste upplagan
Löfstedt, M. (2011) Religionsdidaktik : mångfald, livsfrågor och etik i skolan. Studentlitteratur.
Mikkelsen, R., Mikkelsen, R. & Sætre, P.J. (2015). Geografididaktikk for klasserommet: en innføringsbok i geografiundervisning for studenter og lærere. 3. utg., Högskoleförlaget.
Odenstad, C. (2014) Ämnesdidaktik för SO-ämnena - för grundskolan. Gleerups.
Björneloo, I. (2011). Hållbar utveckling - att undervisa utifrån helheter och sammanhang. Stockholm: Liber.
Ekman, J. & Pilo, L. (2012). Skolan, demokratin och de unga medborgarna. Malmö: Liber.
Strid, J. & Weibull, L. (2011) Fyra perspektiv på religion i Sverige (utdrag ur SOM-undersökningen) (nedladdningsbar).
Skolverket, SO kurplan och kommentarmaterial. Hämtas från Skolverkets webbplats. (http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundsarskola/samhallsorienterande-amnen

Artiklar kan tillkomma

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002RapportU G#7.00ObligatoriskH12
0003SeminarierU G#4.00ObligatoriskH12
0004InlämningsuppgiftU G#3.00ObligatoriskH12
0005Individuell rapportU G VG *4.00ObligatoriskH12
0008Tentamen historiaU G VG *3.00ObligatoriskV16
0009Tentamen geografiU G VG *3.00ObligatoriskV16
0010Tentamen samhällskunskapU G VG *3.00ObligatoriskV16
0011Tentamen religionU G VG *3.00ObligatoriskV16

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2012-03-14

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2019-11-04