Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Samhällsförändring från olika perspektiv 15 högskolepoäng

Societal change from different perspectives
Grundnivå, H0037N
Version
Kursplan gäller: Vår 2023 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Historia
Ämnesgrupp (SCB)
Historia
Ingår i huvudområde
Historia

Behörighet

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Studenterna skall efter avslutad kurs kunna redogöra för olika former av historisk förändring och hur olika förklaringsmodeller ser på sådan förändring (social, teknisk och ekonomisk). De skall dessutom kunna identifiera och förklara flera olika väsentliga historiska sammanhang från förhistorisk tid till modern tid utifrån de skilda förklaringsmodellerna. Studenterna skall vidare på en grundläggande nivå kunna använda sig av flera olika för kunskapsområdet relevanta lärandeverktyg.

Kursinnehåll
Kursen behandlar olika förklaringsmodeller till historisk förändring utifrån sociala, tekniska och ekonomiska faktorer och deras inbördes samband. Exempel hämtas ur samtliga epoker. Grundläggande och återkommande teman som studeras i syfte att belysa de olika förklaringsmodellernas skillnader utgörs av försörjning/produktion, maktförskjutning, kunskapsinhämtning/produktion, kommunikation och demografi. Lärandeverktyg med relevans för kunskapsområdet.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Lektioner, föreläsningar, seminarier, fördjupningsuppgifter individuellt och i grupp samt tentamen. Kursen inleds med en rad lektioner, föreläsningar och litteraturseminarier. Genom två fördjupningsarbeten på temat historisk förändring (ett mindre individuellt och ett större i grupp), som redovisas såväl skriftligt som muntligt, får studenten möjlighet att prova flera olika lärandeverktyg som är relevanta för kunskapsområdet.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Aktivt deltagande i seminarier, 2 hp (U, G).
Individuellt fördjupningsarbete (muntlig och skriftlig redovisning), 2 hp (U, G).
Fördjupningsarbete i grupp (muntlig och skriftlig redovisning), 3,5 hp (U, G, VG).
Skriftlig tentamen, 7,5 hp (U, G, VG)
För att få kursen godkänd krävs G på samtliga moment. För betyget Väl Godkänd krävs VG på tentamen och G på övriga moment.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Delar av genomförandet av kursen kan komma att ske på engelska.

Examinator
Roine Wiklund

Litteratur. Gäller från Vår 2022 Lp 4
Gustafsson, Harald (2017). Nordens historia: en europeisk region under 1200 år. Tredje upplagan Lund: Studentlitteratur

Headrick, Daniel R. (2009). Technology: a world history. Oxford: Oxford University Press

Liljegren, B. (2012). Att undervisa i historia. Tusen och ett sätt att inspirera sina elever. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.

McKay, John P. (2018). A history of world societies. Eleventh edition Boston, MA: Bedford / St. Martins, Macmillan Learning.

Neal, Larry, Cameron, Rondo E. & Schön, Lennart (2016). Världens ekonomiska historia: från urtid till nutid. Tredje upplagan Lund: Studentlitteratur

Phillips, Ian (2008). Teaching history: developing as a reflective secondary teacher. Los Angeles: Sage (I urval. Finns som elektronisk resurs via biblioteket.)

Sjöberg, Maria & Cassel, Kerstin (red.), En samtidig världshistoria, Andra upplagan, Studentlitteratur, Lund, 2017.

Sjöberg, Maria (2012). Kritiska tankar om historia. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur

Wiesner, Merry E. (2010). Gender in history: global perspectives. 2nd ed. Oxford: Wiley-Blackwell

Ågren, Henrik (red.) (2015). Perspektiv på historia: en introduktion till historiestudier. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur

Historisk atlas.

Artiklar tillkommer.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Skriftlig tentamenU G VG *7.50ObligatoriskH12
0005Individuell muntlig och skriftlig redovisningU G#2.00ObligatoriskH15
0006SeminarierU G#2.00ObligatoriskH18
0007Grupparbete, muntlig och skriftlig redovisningU G VG *3.50ObligatoriskH18

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2012-03-14

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2022-02-11