KURSPLAN

Samhällsförändring från olika perspektiv 15 högskolepoäng

Societal change from different perspectives
Grundnivå, H0037N
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 4 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2012-03-14

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2020-01-17

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Historia
Ämnesgrupp (SCB)
Historia
Ingår i huvudområde
Historia

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 2a/2b/2c. Naturkunskap 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A6b). Eller: Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6b)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Studenterna skall efter avslutad kurs kunna redogöra för olika former av historisk förändring och hur olika förklaringsmodeller ser på sådan förändring (social, teknisk och ekonomisk). De skall dessutom kunna identifiera och förklara flera olika väsentliga historiska sammanhang från förhistorisk tid till modern tid utifrån de skilda förklaringsmodellerna. Studenterna skall vidare på en grundläggande nivå kunna använda sig av flera olika för kunskapsområdet relevanta lärandeverktyg.

Kursinnehåll
Kursen behandlar olika förklaringsmodeller till historisk förändring utifrån sociala, tekniska och ekonomiska faktorer och deras inbördes samband. Exempel hämtas ur samtliga epoker. Grundläggande och återkommande teman som studeras i syfte att belysa de olika förklaringsmodellernas skillnader utgörs av försörjning/produktion, maktförskjutning, kunskapsinhämtning/produktion, kommunikation och demografi. Lärandeverktyg med relevans för kunskapsområdet.

Genomförande
Lektioner, föreläsningar, seminarier, fördjupningsuppgifter individuellt och i grupp samt tentamen. Kursen inleds med en rad lektioner, föreläsningar och litteraturseminarier. Genom två fördjupningsarbeten på temat historisk förändring (ett mindre individuellt och ett större i grupp), som redovisas såväl skriftligt som muntligt, får studenten möjlighet att prova flera olika lärandeverktyg som är relevanta för kunskapsområdet.

Examination
Aktivt deltagande i seminarier, 2 hp (U, G).
Individuellt fördjupningsarbete (muntlig och skriftlig redovisning), 2 hp (U, G).
Fördjupningsarbete i grupp (muntlig och skriftlig redovisning), 3,5 hp (U, G, VG).
Skriftlig tentamen, 7,5 hp (U, G, VG)
För att få kursen godkänd krävs G på samtliga moment. För betyget Väl Godkänd krävs VG på tentamen och G på övriga moment.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Delar av genomförandet av kursen kan komma att ske på engelska.

Examinator
Per-Olof Grönberg

Litteratur. Gäller från Vår 2018 Lp 4 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Caine, Barbara & Sluga, Glenda, Europas historia 1780-1920: ett genusperspektiv, Natur och kultur, Stockholm, 2009
Neal, Larry, Cameron, Rondo E. & Schön, Lennart, Världens ekonomiska historia: från urtid till nutid, Tredje upplagan, Studentlitteratur, Lund, 2016
Dahlgren, Stellan & Florén, Anders, Fråga det förflutna: en introduktion till den moderna historieforskningen, Studentlitteratur, Lund, 1996.
Hobson, J. M. Västerlandets österländska ursprung. Lund: Studentlitteratur, 2007.
Headrick Daniel R. Technology: A World History. Oxford University Pr, 2009.
Liljegren, B. (2012). Att undervisa i historia. Tusen och ett sätt att inspirera sina elever. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
McKay, John P. et al. A History of World Societies. Ninth Edition, Bedfords/St. Martin´s (Macmillan), 2012. (I urval.)
Phillips, Ian Teaching History. Developing as a reflective secondary teacher. Sage Publications Ltd, 2008. (I urval. Finns som elektronisk resurs via biblioteket.)
Sjöberg, Maria & Cassel, Kerstin (red.), En samtidig världshistoria, Andra upplagan, Studentlitteratur, Lund, 2017. (I urval)
Historisk atlas.
Artiklar kan tillkomma

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Skriftlig tentamenU G VG *7.50ObligatoriskH12
0005Individuell muntlig och skriftlig redovisningU G#2.00ObligatoriskH15
0006SeminarierU G#2.00ObligatoriskH18
0007Grupparbete, muntlig och skriftlig redovisningU G VG *3.50ObligatoriskH18

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.