Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Grupper och maktförskjutningar 7,5 högskolepoäng

Societal Groups and changing power relations
Grundnivå, H0039N
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Historia
Ämnesgrupp (SCB)
Historia
Ingår i huvudområde
Historia

Behörighet

Grundläggande behörighet samt kurserna Nation, Etnicitet och identitet (H0030N), Tiden skapar världen (H0031N) och Samhällsförändring från olika perspektiv (H0037N) eller motsvarande kunskaper om 30 hp i historia.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Studenterna skall efter avslutad kurs kunna redogöra för hur grupper omtolkat sin historia i ljuset av den postkoloniala utvecklingen. De ska kunna relatera denna process till postkoloniala teorier om synen på den andre och genusteorier om könsbestämd maktfördelning i samhället. De ska kunna beskriva hur kvinnor och andra grupper strävat efter emancipation under modern tid.

Kursinnehåll
I denna kurs studeras historia som medel för gruppidentifikation och genus som maktfördelningssystem. I det sammanhanget behandlas hur postkoloniala teorier och hur historiskt bestämda värderingar påverkat olika gruppers politiska mobilisering efter andra världskriget. En viktig del i kursen består i att studera kvinnors strävan efter emancipation, men också hur nya grupper i samhället ställt krav på erkännande. I sammanhanget behandlas teorier som berör genus, klass, etnicitet och maktfördelning i samhället.

Genomförande
Föreläsningar och seminarier med utgångspunkt i kurslitteraturen. Studenterna genomför särskilda temauppgifter kring specifika gruppers ändrade roller i historieskrivningen. Det postkoloniala emancipatoriska perspektivet problematiseras liksom teorier kring genus. Källkritiska och historiedidaktiska övningar.

Examination
Individuell skriftlig uppgift och aktivt deltagande i seminarium, 3 hp (U, G, VG).
Skriftlig tentamen, 4,5 hp (U, G, VG).
VG på första och andra momentet krävs för VG på kursen.
Samtliga momenten kräver G för godkänd kurs.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETS utbildningsadministration, eduets@ltu.se under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Delar av genomförandet av kursen kan komma att ske på engelska.

Examinator
Josefin Rönnbäck

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
- Carlsson Wetterberg, C. & Jansdotter, A. (red.) (2004). Genushistoria. En historiografisk exposé. Studentlitteratur, Lund.
- Kymlicka, Will (1998), Mångkulturellt medborgarskap, Nya Doxa, Nora.
- Loomba, Ania (2008), Kolonialism/Postkolonialism: en introduktion till ett forskningsfält. Tankekraft, Stockholm.
- Said, Edward W. (2016). Orientalism, Nyutg., Ordfront, Stockholm, 2016
- Sjöberg, Maria & Cassel, Kerstin (red.) (2017), En samtidig världshistoria, Andra upplagan, Studentlitteratur, Lund. (I urval)
- Kvinnohistoria i Sverige (finns som elektronisk resurs via denna länk: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/28027)

Historisk atlas.
Ytterligare artiklar kan tillkomma.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0004TentamenU G VG *4.50ObligatoriskH18
0005Skriftlig uppgift och seminariumU G VG *3.00ObligatoriskH18

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2013-02-18

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2020-02-14