Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Demokratisk förändring 7,5 högskolepoäng

Roads to Democracy
Grundnivå, H0042N
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Historia
Ämnesgrupp (SCB)
Historia
Ingår i huvudområde
Historia

Behörighet

Grundläggande behörighet samt avklarat kurserna Nation, Etnicitet och identitet (H0030N) 7,5 hp, Tiden skapar världen (H0031N) 7,5 hp och Samhällsförändring från olika perspektiv (H0037N) 15 hp med minst godkänt resultat, eller motsvarande kunskaper om 30 hp i historia.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Studenterna skall efter avslutad kurs kunna beskriva olika sätt att definiera demokrati från antiken till modern tid. De ska kunna redogöra för olika skeden i demokratiseringsprocessen - särskilt inom västvärlden - och kunna uppvisa förmåga att kritiskt kunna granska olika totalitära rörelsers inflytande i samhället under olika tidsperioder. Studenterna skall vidare kunna problematisera demokratisk förändring utifrån gruppers kamp för politiskt inflytande. De ska också kunna sätta in detta innehåll i en didaktisk kontext.

Kursinnehåll
Kursen behandlar demokrati som en föränderlig process från antiken till den svenska modellens framväxt. Kursen behandlar också klassamhällets förändring och demokratiseringsprocessen i förhållande till totalitära rörelsers inflytande. Vidare problematiseras den demokratiska förändringen utifrån gruppers krav på politisk särbehandling. Kursen innefattar också konkreta undervisningsövningar och bedömningssituationer.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Föreläsningar och diskussionsseminarier utifrån kurslitteraturen. De historiska genomgångarna av de mänskliga rättigheternas och demokratins utveckling kopplas till dagsaktuella debattfrågor som har en historisk dimension. I muntliga seminarier och presentationer undersöker studenterna olika sidor av demokratins utveckling och bakslag.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Individuell skriftlig uppgift och aktivt deltagande i seminarium, 3,5 hp (U, G).
Skriftlig tentamen, 4 hp (U, G, VG).
VG på tentamen krävs för VG på kursen.
Samtliga moment kräver G för godkänd kurs.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Delar av genomförandet av kursen kan komma att ske på engelska.

Examinator
Per-Olof Grönberg

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
- Applebaum, Anne. (2004). Gulag: de sovjetiska lägrens historia. Stockholm: Norstedt.
- Hettne, Björn. (2003). Från Pax Romana till Pax Americana: Europa och världsordningen. Stockholm: Santérus.
- Johansson, Alf W. (2000). Den nazistiska utmaningen: aspekter på andra världskriget, (7:e utvidgade uppl). Stockholm: Prisma (artikelutdrag).
- Kymlicka, W. (1998). Mångkulturellt medborgarskap. Nora: Nya Doxa. (i urval).
- Rydström, J. & Tjeder, D. (2009). Kvinnor, män och alla andra: en svensk genushistoria. (1. uppl.). Lund: Studentlitteratur.
- Sjöberg, M. & Cassel, K. (red.) (2014). En samtidig världshistoria. (1. uppl.). Lund: Studentlitteratur. (i urval).
- Liljegren, Bengt. (2012). Att undervisa i historia: tusen och ett sätt att inspirera sina elever. (1. uppl.).
Lund: Studentlitteratur.
- Phillips, Ian. (2008). Teaching History: Developing as a reflective secondary teacher. Los Angeles, CA: Sage Publications Ltd.

Historisk atlas.
Ytterligare artiklar kan tillkomma.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0004TentamenU G VG *4.00ObligatoriskH18
0005Skriftlig uppgift och seminariumU G#3.50ObligatoriskH18

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2013-02-18

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17