Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Musikteori - Baskurs 1 7,5 högskolepoäng

Music theory 1
Grundnivå, H0043G
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygsskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska studenten 
- ha grundläggande kunskaper om allmän musiklära.
- ha grundläggande förståelse för gehör och dess relation till musikteorin.

Färdighet och förmåga 

Efter avslutad kurs ska studenten 
- ha grundläggande färdigheter i allmän musiklära.
- ha grundläggande gehörsmässig förmåga.

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

Efter avslutad kurs ska studenten 
- kunna reflektera över den egna utvecklingen och det egna lärandet.


Kursinnehåll

•   Allmän musiklära

•   Grundläggande gehörsträning 


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen genomförs helt på distans via läroplattformen Canvas, med hjälp av bl.a. videoföreläsningar och läsanvisningar, samt programvaran EarMaster 7.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Examination sker genom skriftlig hemtentamen, innehållande musikteoretiska uppgifter och transkribering av ljudexempel.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen.Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Fredrik Högberg

Litteratur. Gäller från Vår 2021 Lp 3
Tyboni. B. (1996). Noter. Gehrmans musikförlag.
Jansson, R. (2007). Stora Musikguiden (1. uppl.). Notfabriken.
EarMaster 7 (programvara)

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Allmän musikläraU G#4.50ObligatoriskH19
0002GehörsträningU G#3.00ObligatoriskH19

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-02-15

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2022-02-11