KURSPLAN

Historia, uppsats 15 högskolepoäng

History,Thesis
Grundnivå, H0043N
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2014-02-14

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2020-02-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Historia
Ämnesgrupp (SCB)
Historia
Ingår i huvudområde
Historia

Behörighet

Grundläggande behörighet samt uppnått minst 60 högskolepoäng i historia. Följande kurser ska däri ingå och vara helt avklarade med minst godkänt resultat: Källkritik och historiskt berättande (H0040N ) eller motsvarande kurs.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kursens övergripande mål är att studenten skall träna det hantverk som det vetenskapliga skivandet utgör. Studenten författar och försvarar en vetenskaplig uppsats i ämnet historia som utvecklar dennes förmåga att:
• formulera och avgränsa en intresseväckande och för historieämnet relevant problemställning som behandlas i en vetenskaplig uppsats, vilket i sin tur kräver förmåga att:
  - tillgodogöra sig vetenskapliga studier och bedöma dess relevans för det egna uppsatsämnet
  - samla in relevant empiri
  - besvara syfte och frågeställningar
• skriftligt och muntligt föra en sammanhållen, övertygande och väl uttryckt argumentationslinje
• försvara och diskutera sina resultat utifrån olika perspektiv samt utifrån kraven på vetenskaplig framställning och gott uppsatsskrivande
• konstruktivt kritisera andras uppsatser utifrån kraven på vetenskaplig framställning och gott uppsatsskrivande.

Kursinnehåll
Val av ämne, teori, metod, material, m.m. specificeras av den studerande i skriftliga promemorior som diskuteras med handledare och andra studenter vid seminarier. Uppsatsen skrivs enskilt och försvaras vid ett avslutande seminarium där författaren även agerar opponent på andra studenters uppsatser.

Genomförande
Undervisningen ges i form av sammankomster, seminarier och handledning. Handledningen genomförs både enskilt och i grupp. Seminarierna omfattar både promemorior och, avslutningsvis, fullständiga uppsatser.

Examination
För godkänt på kursen krävs att studenten författar en vetenskaplig uppsats samt deltar aktivt vid arbets- och uppsatsseminarier där studenten både agerar författare och opponent. Vid seminarierna examineras skriftlig och muntlig presentationsförmåga, liksom förmågan att kritiskt granska vetenskapliga arbetens förtjänster och brister. Även förmågan att försvara och diskutera sina gjorda val och resultat examineras.
 
För betyget Godkänd krävs att studenten:
•    utformat en intresseväckande och för historieämnet relevant problemställning,
•    motiverat för uppsatsen väsentliga val (avgränsningar, metod etc.),
•    besvarat syfte och frågeställningar,
•    fört en sammanhållen, övertygande och väl uttryckt argumentationslinje.
•    samt uppvisat förmåga att tillgodogöra sig vetenskapliga studier och bedöma dessas relevans för det egna uppsatsämnet.
•    Därutöver krävs att studenten uppvisar förmåga att formulera sig på ett språkligt korrekt sätt.

För betyget Väl godkänd krävs (utöver G) att studenten:
•    utformat problemställning som ger prov på nytänkande,
•    uppvisar vetenskapsteoretisk medvetenhet och förmåga att förhålla sig till teoretiska perspektiv,
•    uppvisar hög metodologisk medvetenhet,
•    samt förmåga att dra egna kritiska och reflekterande slutsatser i relation till teorier och tidigare vetenskapliga undersökningar.
•    Därutöver krävs att studenten uppvisar förmåga att formulera sig på ett vetenskapligt och språkligt föredömligt sätt.

För godkänt på kursen krävs en godkänd uppsats, godkända oppositionsuppdrag och aktivt seminariedeltagande, liksom e-registrering av arbetet enligt LTUs regler. Det krävs också att arbetet är färdigställt senast 12 kalendermånader efter att kursen formellt har avslutats. Studenten kan endast påräkna vidare handledning 6 kalendermånader efter det att kursen formellt har avslutats.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Delar av genomförandet av kursen kan komma att ske på engelska.
 
Uppsatsen kan skrivas på engelska.

Examinator
Dag Avango

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur bestäms i samråd med examinator.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0005SeminarierU G#2.00ObligatoriskH16
0006UppsatsU G VG *13.00ObligatoriskH16Ja

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.