Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Komposition 4 7,5 högskolepoäng

Composition 4
Grundnivå, H0046G
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygsskala
U G VG
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt avklarat kursen Komposition 3 (H0045G) 7,5 hp med minst godkänt resultat, eller motsvarande kunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
 Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska studenten 
-kunna uppvisa grundläggande kunskap i komposition. 
-kunna uppvisa grundläggande kunskaper i det musikaliska hantverket: kompositionstekniker sedda ur historiska, funktionella, filosofiska och konstnärliga perspektiv.

Färdighet och förmåga 

Efter avslutad kurs ska studenten 
-kunna uppvisa grundläggande färdigheter i komposition. 
-kunna uppvisa grundläggande färdigheter i bearbetning av en musikalisk idé med utgångspunkt i de musikaliska parametrarna. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

Efter avslutad kurs ska studenten 
- kunna reflektera över den egna utvecklingen och det egna lärandet.


Kursinnehåll
Kompositionsövningar samt eget komponerande av klingande musik. 
Analyser av nutida och klassiska kompositionstekniker, konstnärliga och idémässiga utgångspunkter. Kursen utformas individuellt baserat på studentens förkunskaper.


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Individuell handledning och gruppseminarier. Kursen kan även ges på distans.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Redovisning av kompositionsövningar och egen komposition för valfri ensemble.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen.Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Fredrik Högberg

Litteratur. Gäller från Höst 2022 Lp 1
Litteratur bestående av notmaterial, kompendier och övrigt övningsmaterial tillhandahålls av undervisande lärare.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Fortlöpande redovisningU G#6.00ObligatoriskV20
0002SlutredovisningU G VG1.50ObligatoriskV20

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-02-15

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2022-02-11