Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Människa miljö och teknik 7,5 högskolepoäng

Man, the environment and technology
Grundnivå, H0046N
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Historia
Ämnesgrupp (SCB)
Historia
Ingår i huvudområde
Historia

Behörighet

Grundläggande behörighet samt avklarat följande kurser med minst godkänt resultat; Nation, Etnicitet och identitet (H0030N) 7,5 hp, Tiden skapar världen (H0031N) 7,5 hp, Samhällsförändring från olika perspektiv (H0037N) 15 hp, Grupper och maktförskjutningar (H0039N) 7,5 hp, Källkritik och historiskt berättande (H0040N) 7,5 hp, Världen utvidgas (H0041N) 7,5 hp och Demokratisk förändring (H0042N) 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper om 60 hp i historia.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Studenterna skall efter avslutad kurs mer djupgående kunna diskutera och problematisera människans, samhällets och miljöns interrelation med tekniken genom historien. De skall vidare kunna identifiera och beskriva ett flertal exempel på interrelationen i olika historiska tidsskeden. Studenterna skall vidare kunna använda sig av flera olika för kunskapsområdet relevanta lärandeverktyg, såsom IKT-pedagogik.

Kursinnehåll
I kursen studeras och problematiseras människans, samhällets och miljöns interrelation med tekniken genom samtliga epoker men med fokus på 1800- och 1900-tal. Således studeras såväl sociala drivkrafter bakom teknisk utveckling som problematiseras teknikens sociala effekter och konsekvenser för miljön. Lärandeverktyg med relevans för kunskapsområdet.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Lektioner, föreläsningar, seminarier och individuella fördjupningsuppgifter med redovisning. Genom individuella fördjupningsuppgifter och seminarier får studenten möjlighet att arbeta med olika lärandeverktyg relevanta för kunskapsområdet, såsom IKT-pedagogik.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Individuella fördjupningsuppgifter, 5,5 hp (U, G, VG). 
Aktivt deltagande i seminarier, 2  hp (U, G).Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Delar av genomförandet av kursen kan komma att ske på engelska.

Examinator
Kristina Söderholm

Litteratur. Gäller från Vår 2021 Lp 4
- Bernes, Claes & Lundgren, Lars J. (2009). Bruk och missbruk av naturens resurser: en svensk miljöhistoria. Stockholm: Naturvårdsverket.
- Bernes, C. (2016), En varmare värld: Växthseffekten och klimates förändringar. Naturvårdsverket. (Boken är fritt tillgänglig här: https://www.naturvardsverket.se/envarmarevarld)
- Sörlin, S. (2017) Antropocen – En essä om människans tidsålder, Stockholm: Weyler förlag

Artikelkompendium

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0003Individuella fördjupningsuppgifterU G VG *5.50ObligatoriskH16
0004SeminarierU G#2.00ObligatoriskH16

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2014-02-14

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-01-15