Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Introduktion till notskrivning med digitala verktyg 7,5 högskolepoäng

Introduction to music notation with digital tools
Grundnivå, H0047G
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygsskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt avklarat kursen Musikteori - Baskurs 1 (H0043G) 7,5 hp med minst godkänt resultat, eller motsvarande kunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska studenten 
- ha grundläggande kunskap om och förståelse för hur en korrekt notbild ser ut.
- ha grundläggande kunskaper om funktionerna i programvaran Sibelius.

Färdighet och förmåga 

Efter avslutad kurs ska studenten 
- ha god färdighet i att med hjälp av Sibelius producera en traditionell notbild.
- ha god färdighet i att korrigera en felaktigt noterad notbild.

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

Efter avslutad kurs ska studenten 
- kunna reflektera över den egna utvecklingen och det egna lärandet kring notbilder samt användandet av programmet Sibelius.


Kursinnehåll
• Hur ser en komplett notbild ut?
• Allmänna funktioner
• Metoder för inmatning av noter
• Layoutverktyg
• Transponering och tonartsbyten instrument
• Text av olika slag i notbilden
• Stämmor och deras layout
• Notation specifik för bl.a. jazz och pop/rock
• Övriga funktioner och inställningar


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen genomförs på distans via läroplattformen Canvas, med hjälp av videoföreläsningar.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Praktiska inlämningsuppgifter i respektive moment.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen.Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Fredrik Högberg

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1
Avid, Sibelius Ultimate (OBS. ej versionerna som heter Sibelius First eller Sibelius).

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Grundläggande notskrivning i SibeliusU G#7.50ObligatoriskH19

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-02-15

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2022-02-11