Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Skolan och samhället: förr och nu 7,5 högskolepoäng

The Swedish educational system and society, past and present
Grundnivå, H0047N
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Historia
Ämnesgrupp (SCB)
Historia

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Akademiska kurser motsvarande 60 hp inom lärarutbildning.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
a) beskriva det svenska utbildningssystemets och lärarutbildningens historiska framväxt och förändring över tid.
b) beskriva hur skolans arbete relaterar till ett demokratiskt samhällsskick och olika gruppers utövande av demokratiska rättigheter,
c) beskriva hur samhällsförändringar påverkar innehållet i undervisning och hur skolans verksamhet är relaterad till olika typer av samhällen genom historien.
d) redogöra för skolans värdegrund, begrepp såsom demokrati, jämställdhet och hållbar utveckling samt hur dessa skall genomsyra den praktiska verksamheten.
e) uppvisa förmåga att med stöd i relevant forskning och skolans styrdokument ge exempel på hur verksamhet kan organiseras som väcker elevers intresse och engagemang kring värdegrundsfrågor.
f) självständigt söka relevant kunskap i såväl tryckta som Internet -baserade källor och självständigt förhålla sig till och värdera stoff.
g) att med hjälp av strukturerande termer såsom genus och etnicitet redogöra för och ge exempel på maktstrukturer i samhället och deras betydelse för skolans verksamhet.

Kursinnehåll
Kursen består av två delar:

1) Förskola, skola och utbildning i ett historiskt perspektiv, 4,0 hp
I denna del beskrivs huvuddragen i hur det moderna utbildningssystemet vuxit fram som en del i övergången från en kyrklig till en sekulariserad medborgerlig utbildningskontext. Särskilt behandlas skolans och förskolans framväxt och position i det svenska utbildningsväsendet i ett historiskt och nutida perspektiv. I sammanhanget berörs skolans anpassning till de olika grupperna representerade genom diskrimineringsgrunderna i lagstiftningen: kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,  funktionsnedsättning,  sexuell läggning, könsöverskridande  identitet samt ålder.

2) Demokrati i teori och praktik, 3,5 hp
I denna del behandlas utbildningssystemets betydelse i och för den demokratiska utvecklingen. I sammanhanget redogörs för de mänskliga rättigheternas historiska utveckling och uttryck under olika tidsperioder. Särskilt fokus läggs vid att presentera perspektiv på skolans demokratiska uppdrag. Olika teorier och uttolkningar av vad hållbar utveckling, demokrati, jämlikhet och jämställdhet kan betyda i praktiken för olika grupper diskuteras. Slutligen behandlas ur ett grundläggande didaktiskt perspektiv den praktiska tillämpningen av dessa värdegrundsfrågor.

I samtliga moment läggs särskild vikt vid övning i att självständigt söka, värdera och kritiskt granska kunskap , samt vid förmåga att på korrekt svenska uttrycka sig i tal och skrift.

Genomförande
Undervisningen består av föreläsningar och seminarieövningar.

Examination
Kursen examineras muntligt och skriftligt. Kursbetyget (G eller VG) avgörs genom sambedömning av resultaten på samtliga moment. För att få G på kursen krävs G på samtliga moment. För att få VG på kursen krävs VG på den skriftliga hemtentamen.

Moment 1
Skola, förskola och utbildning i ett historiskt perspektiv, 4.0 hp (U, G, VG)
Momentet examineras genom hemtentamen.

Moment 2
Demokrati i teori och praktik, 3,5 hp (U, G)
Momentet examineras genom trådseminarier och skriftliga inlämningsuppgifter.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildnignsadministration eduets@ltu.se under
läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Delar av genomförandet av kursen kan komma att ske på engelska.

Examinator
Per-Olof Grönberg

Litteratur. Gäller från Vår 2017 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Björneloo, Inger, Hållbar utveckling: Att undervisa utifrån helheter och sammanhang. Liber, 2011
Elenius, Lars, ”Språkstrategier bland tornedalingar och samer i norra Sverige under 1900-talet”. I Kvinnoforskningsnytt (nr.2, 2004) (nedladdningsbar)
Elmeroth, Elisabeth. Etnisk maktordning i skola och samhälle. Studentlitteratur, 2011
Hedlin, Maria. Jämställdhet – en del av skolans värdegrund. Stockholm: Liber, 2006
Larsson, Esbjörn; Westberg Johannes (red.) Utbildningshistoria- en introduktion, Studentlitteratur, 2015.
Olivestam, Carl E., Thorsén, Håkan. Värdegrund i förskola och skola, Remus 2011.
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Utbildningsdepartementet, Lgr 11.(nedladdningsbar)

Ytterligare artiklar tillkommer.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0002Seminarier och inlämningsuppgifterU G#3.50ObligatoriskH14
0003HemtentamenU G VG *4.00ObligatoriskV17

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2014-02-14

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2019-06-14