Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Examensarbete, konstnärlig kandidat - Komposition 15 högskolepoäng

Thesis, Bachelor Programme in Music - Composition
Grundnivå, H0050G
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2E
Betygsskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik
Ingår i huvudområde
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt avklarat kurserna Musikalisk profil - Komposition 1 (H0051G eller H0031G) 15 hp, Musikalisk profil - Komposition 2 (H0052G eller H0032G) 15 hp, Musikalisk profil - Komposition 3 (H0053G eller H0035G) 15 hp, Musikalisk profil - Komposition 4 (H0054G eller H0037G) 15 hp, Det musikaliska hantverket - Komposition 1 (H0030G) 7,5 hp, Det musikaliska hantverket - Komposition 2 (H0033G) 7,5 hp, Det musikaliska hantverket - Komposition 3 (H0034G) 7,5 hp, Det musikaliska hantverket - Komposition 4 (H0036G) 7,5 hp, Konstnärlig kunskap 1 (X0003G) 7,5 hp, Konstnärlig kunskap 2 (X0004G) 7,5 hp och Forskningsprocessen C (X0005G eller X0001G) 7,5 hp med minst godkänt resultat, eller motsvarande kunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kursens övergripande syfte är att studenten skall visa förmåga 
  • att i musikalisk och skriftlig form, med utgångspunkt i den egna verksamheten som kompositör,  gestalta ett självständigt konstnärligt forskningsarbete; samt
  • att undersöka och reflektera över musikaliskt-konstnärliga frågeställningar med anknytning till den egna konstnärliga verksamheten som kompositör
  • att tillämpa vunna kunskaper och insikter inom området komposition, bl.a. då det gäller att uttrycka konstnärlig originalitet  
  • att sätta in det egna arbetet i ett vidare konstnärligt och kunskapsmässigt sammanhang
  • att kommunicera de vunna insikterna i musik, skrift och tal  

Kursinnehåll
I det självständiga arbetet (examensarbetet) ska som en väsentlig del ingå en konstnärlig musikalisk produktion. I relation till denna formuleras en frågeställning, som bearbetas med för det valda ämnet relevanta metoder. Arbetet redovisas dels i musikalisk, dels i skriftlig form. Den skriftliga framställningen ska ha karaktären av självständig reflektion och/eller undersökning. Den konstnärliga produktionen och den skriftliga framställningen ska vara väl integrerade och bilda en sammanhängande helhet. 

Vid seminarier skall den studerande aktivt delta i diskussioner samt fullgöra och redovisa uppgifter. Sådana uppgifter kan exempelvis gälla presentation av litteratur eller granskning av delar av medstuderandes pågående självständiga arbeten.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen genomförs i huvudsak som självständigt arbete i form av 
  • förberedelser av egen musikalisk produktion
  • eget forskningsarbete, inklusive litteraturstudium
  • redovisning av egen skriftlig och musikalisk produktion

Arbetet stöds genom 
  • konstnärlig handledning och texthandledning
  • seminarier där bl.a. det egna och andras pågående examensarbeten diskuteras

Arbetets konstnärliga del kan bestå av en ljud- eller videoinspelning, ett partitur, en konsert eller annat offentligt framträdande eller en installation, alternativt en kombination av flera av dessa former, exempelvis ett partitur i kombination med ett framförande. Den konstnärliga delen ska dokumenteras i en med hänsyn till arbetets art lämplig form, företrädesvis audio- eller videofiler.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Det självständiga arbetet ska framläggas i sin helhet för diskussion vid ett offentligt slutseminarium. Slutseminariet sker med opposition och studenten ska själv opponera på ett annat självständigt arbete (examensarbete) inom kursen.

För godkänt på kursen krävs deltagande i obligatoriska sammankomster, seminarier samt registrering av arbetet enligt LTUs regler.


Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen.Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Åsa Unander-Scharin

Övergångsbestämmelser
Kursen H0050G motsvarar kursen H0029G

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1
Litteratur, musikalier och musik som behövs för det självständiga arbetet väljs individuellt av den studerande i samråd med handledare.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001ExamensarbeteU G#15.00ObligatoriskH20Ja

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) » 
Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2022-02-11