Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Musikalisk profil - Komposition 4 15 högskolepoäng

Musical Profile - Composition 4
Grundnivå, H0054G
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik
Ingår i huvudområde
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Musikalisk profil - Komposition 3 (H0053G eller H0035G)


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Kunskap och förståelse 
Efter avslutad kurs ska studenten 

 • uppvisa god kunskap i och förståelse av musikaliska, tekniska och metodiska aspekter av komposition och den egna musikaliska praktiken
 • uppvisa god kunskap om och förståelse av arrangering och instrumentation som en del av en tonsättaridentitet
 • uppvisa fördjupad kunskap i och förståelse av harmonilära
 • uppvisa god kunskap i och förståelse för kontrapunkt


Färdighet och förmåga 
Efter avslutad kurs ska studenten 

 • uppvisa god färdighet i komposition
 • uppvisa god färdighet i arrangering och instrumentation
 • uppvisa god färdighet i kontrapunkt
 • uppvisa god förmåga att genomföra förelagda konstnärliga uppgifter


Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Efter avslutad kurs ska studenten 

 • kunna medvetet reflektera över utvecklingen av de egna kompositionstekniska färdigheterna
 • uppvisa ett medvetet och reflekterande förhållningsätt till sitt lärande  

Kursinnehåll

  Kursen innehåller 

 • komposition
 • kompositionsforum
 • arrangering
 • instrumentation
 • harmonilära 4 med kontrapunkt  

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
 •    enskild- och gruppundervisning, handledning och seminarier  

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Examination sker genom presentation eller framföranden av studentens kompositioner 
För att bli godkänd i kursen ska studenten 

 • kunna redogöra för tillägnad kunskap samt utföra tilldelade uppgifter i enlighet med kursmålen  

Examinator
Fredrik Högberg

Övergångsbestämmelser
Kursen H0054G motsvarar kursen H0037G

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Allt musikaliskt material/sceniska uppgifter som används är individuellt anpassat och presenteras i samband med kursstart.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Komposition med kompositionsforumU G#7.50ObligatoriskH20
0002Arrangering och instrumentationU G#4.50ObligatoriskH20
0003Harmonilära 4 med kontrapunktU G#3.00ObligatoriskH20

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-06-16