Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Musikalisk profil - Komposition 6 15 högskolepoäng

Musical Profile - Composition 6
Grundnivå, H0056G
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik
Ingår i huvudområde
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Musikalisk profil - Komposition 5 (H0055G eller H0038G)


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Kunskap och förståelse  

Efter avslutad kurs ska studenten 

 • uppvisa mycket god kunskap i, och stor förståelse av, musikaliska, tekniska och metodiska aspekter av komposition och den egna musikaliska praktiken
 • uppvisa mycket god kunskap om, och förståelse av, arrangering och instrumentation som en del av en tonsättaridentitet
 • uppvisa mycket god kunskap i, och förståelse av, harmonilära
 • uppvisa goda kunskaper i, och förståelse för, kontrapunkt


Färdighet och förmåga  

Efter avslutad kurs ska studenten 

 • uppvisa mycket god färdighet i komposition och hög konstnärlig integritet
 • uppvisa mycket god färdighet i arrangering och instrumentation
 • uppvisa goda färdigheter i kontrapunkt
 • uppvisa mycket god förmåga att genomföra förelagda konstnärliga uppgifter och projekt


Värderingsförmåga och förhållningssätt  

Efter avslutad kurs ska studenten 

 • kunna medvetet reflektera över utvecklingen av de egna kompositionstekniska färdigheterna
 • uppvisa ett medvetet och reflekterande förhållningsätt till sitt lärande  

Kursinnehåll
  Kursen innehåller 
  
• komposition 
• kompositionsforum 
• arrangering 
• instrumentation
• harmonilära 6 med kontrapunkt 

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Individuell handledning och gruppundervisning samt seminarier. 


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Examination sker genom presentation eller framföranden av den studerandes kompositioner, uppgifter och projekt. 

För att bli godkänd i kursen ska den studerande 

 • kunna redogöra för tillägnad kunskap samt ha utfört tilldelade uppgifter i enlighet med kursmålen
 • ha deltagit i, och blivit godkänd i, de kontinuerliga studieaktiviteterna  

Examinator
Fredrik Högberg

Övergångsbestämmelser
Kursen H0056G motsvarar kursen H0039G

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
AVID; Sibelius (KKL tillhandahåller licenser för Sibelius under hela studietiden)
Elaine Gould; Behind Bars
Börje Tyboni; Noter

Övrigt undervisningsmaterial som används är individuellt anpassat och presenteras i samband med kursstart och/eller löpande.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Komposition med kompositionsforumU G#7.50ObligatoriskH20
0002Arrangering och instrumentationU G#4.50ObligatoriskH20
0003Harmonilära 6 med kontrapunktU G#3.00ObligatoriskH20

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-06-16