Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Forskningsetik 7,5 Högskolepoäng

Research Ethics
Avancerad nivå, H7003H
Version
Kursplan gäller: Höst 2015 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Folkhälsovetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Folkhälsovetenskap

Behörighet

Magisterexamen inom hälsovetenskapliga vetenskapsområdet eller motsvarande Svenska B


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 1. beskriva grundläggande teoribildning inom normativ etik,
 2. problematisera och systematisera sina egna forskningsansater ur ett etiskt perspektiv,
 3. analysera allmänna etiska problemområden som är förknippade med vetenskaplig verksamhet,
 4. identifiera genusaspekter, relaterade till forskning och forskningsprocessen,
 5. redogöra för aktuell lagstiftning och de regelverk som forskaren måste förhålla sig till och efterfölja i sin verksamhet,
 6. tillämpa de delar av den forskningsetiska lagstiftningen, och vidhängande regelverk, som är relevanta för det egna forskningsområdet.

Kursinnehåll
 • Normativ etik
 • Forskningsetik
 • Forskningsetiska koder och policys
 • Rapportering om forskning
 • Plagiarism och forskningsfusk
 • Forskningens användning och konsekvenser
 • Riskbedömning och riskvärdering
 • Försiktighetsprincipen
 • Lagstiftning, Etikprövningslagen och etikprövningsnämnder

Genomförande
Föreläsningar, seminarier, grupparbeten och självständiga studier.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga presentationer i samband med seminarierna examinerar målen 1, 3 & 4 och motsvarar 3,0 hp. En skriftlig individuell kursuppgift examinerar målen 2, 5 & 6 och motsvarar 4,5 hp.

 


Övrigt
Kursen ges på avancerad nivå.

Examinator
Stefan Sävenstedt

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Backman, Ylva, Gardelli, Teodor, Gardelli, Viktor, & Persson, Anders, Vetenskapliga tankeverktyg. Studentlitteratur, Lund, 2012
Forsman, Birgitta, Forskningsetik. En introduktion. Studentlitteratur, Lund, 1997.
Peterson, Bo, Forskning och etiska koder. Nya Doxa, Nora, 1994.
”Forskningsetik” via Vetenskapsrådets (VR) hemsida.
Aktuella artiklar ur internationella vetenskapliga tidskrifter, ca 200 sid.

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Skrift. inlämningsuppg., muntlig presentation vid seminarium3.0U G VG
0002Skriftlig individuell inlämningsuppgift4.5U G VG

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2012-03-15

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2015-02-12