Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Examensarbete historia, magister 15 Högskolepoäng

Master thesis in history (D-level)
Avancerad nivå, H7004N
Version
Kursplan gäller: Höst 2009 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1E
Betygsskala
U G VG
Ämne
Historia
Ämnesgrupp (SCB)
Historia

Behörighet

Grundläggande behörighet, avancerad nivå

Särskild behörighet

Godkänt resultat på H7002N (Historia D:1) eller motsvarande.Mål/Förväntat studieresultat
Målet är att studenten efter genomgången kurs erhållit fördjupade insikter i vetenskaplig metod samt vidgad förmåga till självständig problemdiskussion och kritisk bedömning av vetenskaplig litteratur.

Kursinnehåll
Examensarbetet är ett självständigt arbete. Arbetet skall utföras med vetenskaplig metod och anknyta till för problemet relevant teoribildning inom historieämnet. Arbetet ska redovisas i en skriftlig uppsats.

Genomförande
Handledning och seminarier.

Examination
Uppsatsen diskuteras vid särskilt uppsatsseminarium. Dessutom krävs godkänd opposition och aktiv medverkan vid seminarierna. För godkänt på kursen krävs även e-publicering av arbetet enligt LTUs regler.
För godkänt på kursen krävs vidare att arbetet är färdigställt senast 12 kalendermånader efter det att kursen formellt har avslutats. Studenten kan dock endast påräkna vidare handledning 6 kalendermånader efter det att kursen formellt har avslutats.
På kursen ges betygen Underkänd, Godkänd och Väl Godkänd.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat IES-Studieadministration, under läsperiodens första fem dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Kristina Söderholm

Litteratur. Gäller från Höst 2009 Lp 1
Väljs i samråd med handledare.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Examensarbete15.0U G VG

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) » 
Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd 2007-02-28 att gälla från höstterminen 2007.

Reviderad
Kursplanen är fastställd 2007-02-28 att gälla från höstterminen 2007.