Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Ledarskap inom hälsovård i förändring 7,5 högskolepoäng

Leadarship within healthcare in change
Avancerad nivå, H7005H
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Folkhälsovetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Folkhälsovetenskap
Ingår i huvudområde
Fysioterapi, Arbetsterapi, Omvårdnad

Behörighet

Kandidatexamen med huvudämne inom omvårdnad, fysioterapi, arbetsterapi, hälsovetenskap eller motsvarande


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Syftet med kursen är att studenten ska utveckla sin förståelse för den multiprofessionella hälsovården där arbetsuppgifterna utförs av skilda yrkesgrupper. Speciellt ska studenten utveckla sin förmåga att reflektera över sin egen och andras roll i en sådan organisation. Vidare är syftet att studenten ska utveckla sin egen ledarskapsförmåga och sin förmåga att identifiera och genomföra förbättringar på individ- grupp- och organisationsnivå. Efter genomgången kurs ska studenten kunna: Kunskap och förståelse
 • jämföra och diskutera begrepp och teorier som handlar om ledarskap, grupprocesser, kommunikation och konflikthantering
 • beskriva och analysera hur hälsovård är organiserad, hur ansvar är fördelat mellan olika yrkesgrupper och de lagar och förordningar som reglerar detta
 • identifiera och värdera faktorer hos individer, grupper och organisationer som utgör förutsättningar, eller hinder, för en väl fungerande verksamhet
Färdighet och förmåga

 • tillämpa kursens innehåll för att utarbeta ett förbättringsprojekt
 • visa förmåga att reflektera över sina och andras behov av kunskap och av att utveckla kompetens
 • visa förmåga att informera, kommunicera och utveckla genom att planera och genomföra en ett utbildningsmoment som relaterar till kursens innehåll
Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa förmåga att värdera etiska och samhälleliga aspekter

Kursinnehåll
 • Reglerad yrkesutövning inom hälsovården och professionella organisationer
 • Principer för organisatorisk samordning
 • Verksamhetsplanering och uppföljning
 • Strategiskt ledarskap, förbättringskunskap och organisationsutveckling
 • Lagar och förordningar
 • Delaktighet, medarbetarskap och ledarskap
 • Ansvar och befogenheter när det gäller personal och arbetsmiljö
 • Ledarskapets betydelse för patientsäkerhet och vårdkvalitet
 • Ledarskap, grupprocesser och interpersonell dynamik
 • Beslutsfattande, kommunikation och konflikthantering
 • Yrkesmässig specialisering och behovet av samarbete och samordning

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Under kursen arbetar kursdeltagarna med att utveckla sin förståelse för hälsovårdens organisation och sin egen roll i den. Med koppling till de olika delarna i kursen erbjuds introduktions- och inspirationsföreläsningar. Dessa föreläsningar följs av obligatoriska uppgifter som kursdeltagarna genomför individuellt och i grupp. Exempel hämtas från verksamheten. Kursens seminarier är examinationstillfällen samtidigt som de utgör tillfällen för studenterna att lära sig av varandra. Inför varje obligatoriskt tillfälle (lektioner, seminarier) skall kursdeltagarna förbereda sig genom att arbeta med uppgifter individuella eller i grupp.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras genom godkänt genomförda obligatoriska moment samt genom godkända/väl godkända skriftliga inlämningsuppgifter och presentationer vid seminarier.

Övrigt
Kursen ges på avancerad nivå. Studiehandledning finns i kursrummet i Fronter.

Examinator
Niklas Lehto

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Andersson, A. (2004). Arbetsrätten i staten. (2., [utök.] uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Engström, B. & Johansson, G. (2009). Sjuksköterska med uppdrag att leda. (2., [omarb.] uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Lundin, K. & Sandström, B. (2010). Ledarskap inom vård och omsorg. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Norbäck, L.E. & Targama, A. (2009). Det komplexa sjukhuset: att leda djupgående förändringar i en multiprofessionell verksamhet. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Offentligt ledarskap: om förändring, förnyelse och nya ledarideal. (2003). Lund: Studentlitteratur.
*Polit, D.F. & Beck, C.T. (2012). Nursing research: generating and assessing evidence for nursing practice. (9.ed.) Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins.
*Raadu, G. (red.) (2011). Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården. 2011 = 42. uppl. (42. uppl.) Stockholm: Liber.
Rönnberg, L. (2011). Hälso- och sjukvårdsrätt. (3. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Willman, A., Stoltz, P. & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan forskning & klinisk verksamhet. (3., [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Wheelan, S.A. (2010). Att skapa effektiva team: en handledning för ledare och medlemmar. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Valbar litteratur gällande ledarskap samt avtalstryck och olika handlingsprogram tillkommer.

*Litteraturen som använts i tidigare kurser
Förteckning över artiklar finns i studiehandledningen eller i Fronter.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Genomförande av utbildningsmomentU G#2.00ObligatoriskH15
0002FörbättringsprojektU G VG *4.00ObligatoriskH15
0003Skriftlig egenreflektionU G VG *1.50ObligatoriskH15

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2015-02-12

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2017-02-13