KURSPLAN

Miljöhistoria 7,5 Högskolepoäng

Environmental history
Avancerad nivå, H7006N
Version
Kursplan gäller: Höst 2010 Lp 1 - Höst 2010 Lp 2
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Prefekten Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2010-02-19

Reviderad
av Prefekten Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2010-02-19

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Historia
Ämnesgrupp (SCB)
Historia

Behörighet

Grundläggande behörighet, avancerad nivå

Särskild behörighet

Kandidatexamen med inriktning statsvetenskap, nationalekonomi, rättsvetenskap, sociologi eller historia och minst 30 högskolepoäng eller motsvarande i statsvetenskap eller kunskaper i offentlig förvaltning förvärvade på annat sätt.Mål/Förväntat studieresultat
Studenterna skall efter avslutad kurs kunna
• beskriva hur människans förhållande till naturen förändrats genom historien.
• ge exempel på hur detta förhållande påverkats av olika politiska, kulturella, ekonomiska och tekniska faktorer (med speciellt fokus på tekniska faktorer).
• ge exempel på miljöproblem från flera olika historiska perioder och olika delar av världen samt kunna förklara dem i relation till människans förhållande till naturen under samma perioder.
• redogöra för, och problematisera, de mest centrala drivkrafterna bakom 1900-talets miljöproblem såväl som den miljöpolitik, framförallt ur ett svenskt perspektiv, som formats som en effekt av dessa.
• diskutera och problematisera dagens miljöproblem i relation till historiska lärdomar på området.

Kursinnehåll
Kursen behandlar miljöhistoria ur ett mycket brett perspektiv: från förhistorisk tid till modern tid, med speciellt fokus på 1900-talets miljöhistoria; från global till lokal miljöhistoria, med speciellt fokus på västvärldens och den svenska; samt från miljöproblem till miljöpolitik.

Genomförande
Undervisningen består av föreläsningar, lektioner och seminarier.

Examination
Examinationen är löpande och består av såväl individuella skriftliga inlämningar som muntlig redovisning/diskussion enskilt och i grupp. Genom skriftliga inlämningar, gruppredovisningar, enskilda redovisningar och seminarier examineras studenterna i de färdigheter som finns uppställda ovan.

Examinator
Kristina Söderholm

Litteratur. Gäller från Höst 2010 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Lundgren, L. och Bernes C. (2009) Bruk och missbruk av naturens resurser: En svensk miljöhistoria. Monitor 21, Naturvårdsverket.
Radkau, J. (2008) Nature and Power: A Global History of the Environment, Publications of the German Historical Institute, Cambridge University Press.
McNeill, J.R (2003) Någonting är nytt under solen. Nittonhundratalets miljöhistoria, SNS förlag.
Studieanvisning och Artikelsamling (Frontermaterial)
Ytterligare litteratur kan tillkomma.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Individuella skriftliga inlämningsuppgifter4.0U G VG
0002Muntlig redovisning/diskussion3.5U G VG