KURSPLAN

Musikalisk gestaltning - Komposition 2 22,5 högskolepoäng

Musical Performance - Composition 2
Avancerad nivå, H7014G
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2014-02-14

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-02-15

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Musikalisk gestaltning
Ämnesgrupp (SCB)
Musikdramatisk scenframställning och gestaltning
Ingår i huvudområde
Musikalisk gestaltning

Behörighet

Godkänt antagningsprov till Musikalisk gestaltning, konstnärlig master med inriktning mot komposition, samt kunskaper motsvarande Musikalisk gestaltning - Komposition 1 (H7015G).


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Kursen utgör en fortsättning på Musikalisk gestaltning - Komposition 1 och syftar till fortsatt utveckling av de uppsatta målen:

Efter kursen slut ska studenten kunna:

- visa förmåga att som kompositör kunna arbeta olika i gränsöverskridande möten som utmanar den egna och andras kreativitet.
- visa att han/hon genom kritiskt granskande av musiken som uttrycksform, dess tradition och värderingar utvecklat sin egen konstnärliga integritet.


Kursinnehåll

Studenten kommer att få arbeta med fri komposition, övningar med avseende på form, tid, klang, harmonisk, rytmisk och dynamisk utveckling. Kursen kommer också att innehålla analyser av nutida och klassiska kompositionstekniker, konstnärliga och idémässiga utgångspunkter. Vidare kan den studerande komma att fördjupa sitt lärande genom att själv leda analysseminarier, workshops etc. Vad avser det konstnärliga arbetet kommer detta att i så hög grad som möjligt efterlikna yrkeskompositörens, vad avser samarbeten med musiker, ensembler, körer, filmare, koreografer etc. Interpretation lägger fokus på uppförandepraxis.

Analys, där olika musikverk analyseras utifrån ett tematiskt- form-, harmoniskt-, musikhistoriskt-, instrumentations- och kompositionstekniskt perspektiv.

I Tradition/Nyskapande sätts äldre musikverk in i en historisk kontext och nutida kompositioner i ett samtida sammanhang.

Det publika mötet innehåller scenisk beredskap, kommunikation och medieproduktion.


Genomförande

Den studerande lägger i samråd med handledaren upp studiernas innehåll vad gäller inriktning och projekt. Handledningen sker enskilt och i grupp. För att ges inspiration och stimulans utgörs studierna även av seminarier och föreläsningar.

De fyra samverkande perspektiven behandlas till stor del i gemensamma seminarier för alla studerande i den konstnärliga masterutbildningen.


Examination

Varje lektion utgör en examinerande redovisning av förelagda arbetsuppgifte i i samklang med den studerandes granskning och självvärdering, samt i ett slutprov.

Kursen omfattar 1 delredovisning och 1 Slutredovisning:

Delredovisning 1 = 7.5 hp
Slutredovisning = 15 hp

Båda delarna examineras i samband med sista masterveckan VT.

De uppgifter som redovisas inom respektive redovisning och tidsram, bestäms av lärare och student tillsammans utifrån dennes individuella planering.

För betyget Godkänd förväntas att den studerande genomfört och redovisat förelagda uppgifter, allt på ett sådant sätt att kursmålen kan anses uppfyllda.

För betyget Väl godkänd, förväntas att studenten uppfyllt samtliga krav för betyget godkänt, samt därutöver har visat en skicklighet och originalitet i den musikaliska/konstnärliga framställningen ur ett tonsättarperspektiv som överstiger vad som krävs för betyget godkänd.


Examinator
Jan Sandström

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Läromedel och kurslitteratur föreskrivs av undervisande lärare och utgörs av kompositionslitteratur från tidigaste repertoaren till musik av samtida tonsättare. De studerande förväntas införskaffa lämpliga utgåvor i samråd med undervisande lärare.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Delredovisning 1U G VG *7.50ObligatoriskV15
0002SlutredovisningU G VG *15.00ObligatoriskV15

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.