KURSPLAN

Examensarbete i informatik, inriktning digital tjästeutveckling, kandidat 15 högskolepoäng

Degree project in social informatics, specialisation digital service innovation, Bachelor
Grundnivå, I0001E
Version
Kursplan gäller: Vår 2021 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2015-02-16

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2020-02-21

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2E
Betygskala
U G VG *
Ämne
Informatik
Ämnesgrupp (SCB)
Informatik/data- och systemvetenskap
Ingår i huvudområde
Informatik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt 90 hp varav minst 67,5 hp obligatoriska kurser på programmet, inklusive Forskningsmetoder inom informationssystem (D0023E).


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kursens övergripande mål är att studenten skall öva, utveckla och visa färdigheter i att på ett korrekt sätt tillämpa teori och metod för att lösa ostrukturerade problem med relevans för en yrkesverksam tjänsteutvecklare.
  • Efter kursen ska studenten kunna:
  • Formulera en relevant problemställning utifrån ett valt ämne inom området digital tjänsteutveckling
  • Förstå och beskriva olika teoribildningar inom ämnet
  • Planera och genomföra ett vetenskapligt arbete
  • Argumentera för val av relevant teoretisk grund för arbetet
  • Välja, motivera, tillämpa och beskriva användning av metod för studien
  • Genomföra relevant datainsamling i relation till problemställning, vald teori och metod
  • Uttrycka sig vetenskapligt och språkligt korrekt sätt
  • Argumentera för sina resultat
  • Kritiskt granska andras studie på ett konstruktivt och vetenskapligt sätt

Kursinnehåll
Kursen fokuserar på att fördjupa och bredda förståelse och användning av vetenskapliga metoder och teorier för att studera, förstå och bidra till en specifik situation. Arbetet kommer att genomföras genom ett eget vetenskapligt arbete med stöd i diskussionsseminarier, handledningstillfällen för att sedan examineras i seminarier genom framläggning och opponering på uppsatsarbeten.

Genomförande
Studenten ska välja ut ett ämne eller problem baserat på teori och empiri som ligger inom ämnesområdet informatik och digital tjänsteutveckling. Ett vetenskapligt arbete ska sedan planeras och genomföras självständigt men med stöd av handledning och seminarier. Arbetet ska redovisas muntligt och skriftligt samt försvaras mot opponentgrupper.

Examination
Examination genom aktivt deltagande i diskussionsseminarier genom att analysera och kommentera muntligt och skriftligt en delmängd av ett examensarbete. 1hp (U, G) Muntlig och skriftlig opposition av ett examensarbete, 1 hp (U, G) Muntlig presentation, 1 hp (U, G) Redovisa skriftligt sitt eget examensarbete, 12 hp (U G VG)

Övrigt
Kursen är en obligatorisk kurs på programmet för Digital tjänsteutveckling.

Examinator
Anna Ståhlbröst

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Väljs efter ämnesområde

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Skriftlig rapportU G VG *12.00ObligatoriskH15Ja
0002SeminarierU G#1.00ObligatoriskH15
0003OppositionU G#1.00ObligatoriskH15
0004Muntlig presentationU G#1.00ObligatoriskH15

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) »