Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Verksamhetsutveckling med hjälp av IT 7,5 högskolepoäng

Organisational development through IT
Grundnivå, I0001N
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Informatik
Ämnesgrupp (SCB)
Informatik/data- och systemvetenskap
Ingår i huvudområde
Informatik

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
• Beskriva och förklara hur digital teknik möjliggjort nya organisationsformer och nya sätt att göra affärer på

Färdighet och förmåga
• Applicera metoder och teorier för analys av hur digital teknik stödjer och möjliggör nya organisationsformer och arbetssätt
• Designa och utveckla möjlighetsskapande av digital teknik för en organisation
• Presentera den nya lösningen inför andra studenter

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Kritiskt granska och värdera användning av digital teknik i en organisation med stöd av relevanta teorier och metoder

Kursinnehåll
Kursen behandlar teorier, modeller och metoder kopplat till verksamhetsutveckling och den roll informationssystem och teknologier spelar. Dessa teorier, modeller och metoder appliceras i mindre uppgifter genom träning av problematisering och konsekvensanalys av olika organisationer och deras införande av olika informationssystem och teknologier. Dessa uppgifter ligger sedan till grund till en självständig uppgift där studenten analyserar en befintlig verksamhet och ger förslag på hur informationssystem kan stödja olika verksamhetsprocesser. Arbetet sker självständigt med syfte att designa och konstruera en lösning som ska möjliggöra nya arbetssätt för en verksamhet.
De delar som ingår i kursen är:
• Exempel på organisationer med hög digital mognad
• Olika tekniker som stödjer organisationer och deras verksamhetsutveckling
• Informationssystems kritiska roll för nya organisationsformer, verksamheter och affärer

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Under kursens gång deltar studenten i olika undervisningsmoment, eget arbete, samt diskussioner med lärare och andra studenter. Undervisning sker i form av lektioner och seminarier. Studenten arbetar självständigt och aktivt med olika uppgifter för att bygga en förståelse för och erfarenhet av verksamhetsutveckling med hjälp av olika informationsteknologier och system  vilket i sin tur möjliggör värdering och kritisk granskning av användning av informationssystem för utveckling av verksamheter. I det egna arbetet tränas förmågan att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information utifrån ett verksamhetsproblem. I dialog med olika grupper tränas förmågan att diskutera information, problem och lösningar. Under kursens gång arbetar studenten varierande individuellt eller i grupp och uppgifterna redovisas i både muntliga och skriftliga presentationer. Mellan sammankomsterna kommunicerar studenterna med lärare och kurskamrater via e-post, en nätbaserad lärplattform och ett webbkonferenssystem. Lärplattformen används för att tillgängliggöra information, kursmaterial och uppgifter samt för att hantera inlämningsuppgifter.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
I denna kurs examineras studenterna genom individuella inlämningsuppgifter och ett aktivt deltagande i ett slutseminarium. I de individuella uppgifterna examineras studenternas förmåga att problematisera, analysera och ge förslag på lösningar. Studenterna ska visa på redogörelser hur digitala verktyg möjliggjort nya organisationsformer och nya sätt att göra affärer på med tydlig koppling till teori. Studenterna examineras även på hur de tar sig an analyser genom att visa att de kan diskutera, jämföra metoder för analys av hur olika digitala verktyg stödjer och möjliggör nya organisationsformer samt kritiskt granska och värdera informationsteknologins användning i organisationer med stöd av relevanta teorier och metoder. Slutligen ska studenterna kunna, utifrån en analys av en organisation, ge förslag på lösningar som stödjer och utvecklar verksamheten i en viss riktning med hjälp av digitala verktyg och system. Denna nya lösning ska även presenteras muntligt och skriftligt. Samtliga ingående examinationsmoment ska vara avklarade för slutbetyg på kursen.

Övrigt
Fler kurser om design av IT: I0005N IT-design från ett systemperspektiv.

Examinator
Diana Chroneer

Övergångsbestämmelser
Kursen I0001N motsvarar kursen IED423

Litteratur. Gäller från Vår 2022 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Pearlson, K.E., Saunders, C.S. & Galletta, D.F., (2016) Managing and Using Information Systems: A Strategic Approach, 7th Edition
ISBN: 978-1-119-56115-6

Artiklar tillkommer.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0003Individuella inlämningsuppgifterU G VG *7.50ObligatoriskH13

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2007-01-31

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2021-06-16