Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Design av IT 7,5 högskolepoäng

Design of IT
Grundnivå, I0006N
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Informatik
Ämnesgrupp (SCB)
Informatik/data- och systemvetenskap
Ingår i huvudområde
Informatik, Systemvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Kunskap och förståelse
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
 • Beskriva och förklara interaktionsdesign som företeelse
 • Ge exempel på, välja och tillämpa metoder samt förklara hur dessa används i, och påverkar designarbetet
 • Redogöra för och använda sig av generella design principer
  samt centrala begrepp och metoder för IT-design

Färdighet och förmåga

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
 • Designa en användarcentrerad studie
 • Designa en prototyp av ett IT-system
 • Beskriva och genomföra designprocessen i grupp

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
 • Kritiskt granska och värdera andras design
 • Redogöra för vad jämställdhet handlar om och hur det relaterar till design av IT

Kursinnehåll
Kursen är en grundkurs i design av IT-system med betoning på designprocessen och de aktiviteter som ingår i den. Under kursen varvas teori med praktik. Studenten lär sig de centrala begrepp som används inom systemdesign samt de olika perspektiv som finns. Studenten lär sig även olika interaktionsdesigns grundbegrepp samt att applicera dessa på IT-system. I konstruktionsmomentet ska studenten kunna applicera och använda olika metoder och verktyg som stöd för utvecklingen samt kunna analysera vilken roll dessa har i utvecklingsarbetet.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Under kursens gång deltar studenten i olika undervisningsmoment, individuellt arbete och grupparbete samt i diskussioner med lärare och andra studenter. Under kursen tränas studenten i att arbeta både enskilt och i grupp, samt i att kunna redogöra för sitt arbete i vetenskapliga rapporter. Studenten arbetar även självständigt och aktivt med att använda designmetoder för att utveckla och värdera IT-system, samt kritiskt granska och reflektera över andras arbeten. Arbetet redovisas i form av muntliga och skriftliga presentationer.

Undervisning sker i form av lektioner och seminarier. Vid sammankomsterna sker undervisningen dels i form av lärarledda genomgångar av moment, dels av uppgifter och problem som studenten löst enskilt eller i grupp och redovisar muntligt eller skriftligt. Mellan sammankomsterna kommunicerar studenterna med kurskamrater och lärare via e-post, en nätbaserad lärplattform och ett webbkonferenssystem. I lärplattformen finns tillgång till information, kursmaterial och uppgifter. Med hjälp av lärplattformen kan studenterna delta i gruppdiskussioner och lämna in både individuella uppgifter och grupparbeten.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Denna kurs examineras genom både individuella uppgifter och gruppuppgifter. Redovisas skriftligt och muntligt.

I de individuella uppgifterna examineras studenten förmåga att:
 • Beskriva och förklara interaktionsdesign som företeelse
 • Förstå och applicera de centrala begrepp och metoder som används inom systemdesign
 • Redogöra för och tillämpa generella principer för IT-design
 • Analysera och diskutera hur olika ansatser leder till olika designlösningar

I projektuppgiften examineras studentens förmåga att i samarbete med gruppmedlemmar:
 • Kunna planera, genomföra, analysera och motivera genomförandet av en användarcentrerad designstudie i relation till relevant teori
 • Insamla kunskap om, samt analysera en specifik designsituation
 • Designa en prototyp till ett IT-system
 • Med ett kritiskt förhållningssätt, och i koppling till teori, analysera och värdera andras design
 • Presentera arbetet muntligt
 • Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt korrekt sätt

Samtliga ingående examinationsmoment ska vara avklarade för slutbetyg på kursen.

Övrigt

För den som vill läsa mer om design av IT rekommenderar vi kurserna I0005N IT-design från ett systemperspektiv. För den som är intresserad av hur IT utvecklar verksamheter rekommenderar vi kursen I0001N Verksamhetsutveckling med hjälp av IT.

Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat SRT-Studieadministration, under läsperiodens första fem dagar riskerar att förlora sin plats på kursen.

Kursen kan komma att ges på engelska.


Examinator
Mari Runardotter

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Arvola, M. (2014). Interaktionsdesign och UX: om att skapa en god användarupplevelse. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144097640

Preece, J., Rogers, Y., & Sharp, H. (2016). Interaktionsdesign: bortom människa-dator-interaktion. Lund: Studentlitteratur.

Ref. litteratur:
Löwgren, J och Stolterman, E. (2004). Design av informationsteknik: Materialet utan egenskaper. 2:a upplagan. Studentlitteratur.

Artiklar tillkommer.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0003InlämningsuppgifterU G VG *1.50ObligatoriskH16
0004GrupparbeteU G#3.00ObligatoriskH16
0005Individuella inlämningsuppgifterU G VG *3.00ObligatoriskH18

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL – SRT 2021-02-25