KURSPLAN

IT's roll i samhället 7,5 Högskolepoäng

IT's role in society
Grundnivå, I0011N
Version
Kursplan gäller: Höst 2010 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Prefekten Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2010-02-19

Reviderad
av Prefekten Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2010-02-19

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Informatik
Ämnesgrupp (SCB)
Informatik/Data- och systemvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet, grundnivå

Särskild behörighet

MaB (Områdesbehörighet 7)Mål/Förväntat studieresultat

Målet är att utveckla ett medvetet och kritiskt förhållningssätt till IT och den roll tekniken spelar i vårt samhälle. Studenten skapar sig kunskaper om tekniken och dess påverkan på människor och samhälle. Studenten lär sig om intentioner, val, känslor och värderingar i relation till IT, och att identifiera möjligheter och begränsningar för teknikens utformning utifrån det. Efter kursen ska studenten kunna förstå mångdimensionella och komplexa situationer som kräver ett etiskt förhållningssätt.


Kursinnehåll

Idag genomsyrar IT vårt samhälle; vi är inte alltid medvetna om i hur stor utsträckning. Denna nya utveckling kräver etiska reflektioner. Det är viktigt att förstå IT’s roll på många sätt, inte minst hur IT påverkar hur vi uppfattar oss själva, hur vi kommunicerar och utformar våra sociala nätverk. Vad är arbete och vad är fritid? Finns där en gräns, eller håller den på att försvinna? Är det okej eller inte med övervakningskameror?  Vad tycker vi om möjligheten att manipulera dokument, foton och filmer? Hur bör copyright utformas för digitalt material? Kursen inriktar sig främst mot frågor rörande kommunikation (via e-mail, Internet) och socialt nätverkande.


Genomförande
Kursen genomförs som distanskurs över Internet och innehåller inga obligatoriska sammankomster. Studenters lärande sker genom självstudier, i individuella uppgifter. Genom att under en större del av kursen arbeta i grupp lär sig studenten att samarbeta och kommunicera platsoberoende på distans i projektform. Under kursen kommunicerar studenterna med kurskamrater och lärare via e-post, videokonferens och en nätbaserad lärplattform. I denna kurs används Fronter för att lägga ut information, kursmaterial samt ett videokonferenssystem för distansmöten.

Examination

Obligatoriska inlämningsuppgifter individuellt. I dessa skall studenten visa förmåga att:
• Redogöra för och diskutera vad ett etiskt förhållningssätt innebär med tydlig koppling till teori
• Redogöra för, diskutera och jämföra olika etiska aspekter i relation till IT med tydlig koppling till teori
• Med kritiskt förhållningssätt, och med tydlig koppling till teorier, argumentera för hur olika designval påverkar individer och samhälle
• Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt korrekt sätt.

Student som underkänts vid fem provtillfällen har ej rätt att genomgå ytterligare prov.


Övrigt

Tillgång till dator samt möjlighet eller behörighet att få program installerade. Bredbandsuppkoppling mot Internet (minst 1 Mb) samt grundläggande datorvana krävs. Tillgång till headset med mikrofon (gärna också webbkamera).  Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat IES-studieadministration, under läsperiodens första fem dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även för student med platsgaranti. Mer information lämnas av den kursansvarige.


Examinator
Birgitta Bergvall-Kåreborn

Litteratur. Gäller från Höst 2010 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Meddelas senast 3 veckor innan kursstart.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Individuella uppgifter7.5U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.