Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Interaktion och Mobilitet 7,5 högskolepoäng

Interaction and Mobility
Grundnivå, I0012N
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Informatik
Ämnesgrupp (SCB)
Informatik/data- och systemvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Studenten har kunskap om designprinciper för användning och design av användargränssnitt för mobila applikationer. Studenten kan designa applikationsdetaljer som stödjer interaktion mellan användare oberoende av var användaren befinner sig. Studenten lär sig även att designa och konstruera IT-system som gör det möjligt för människor att använda IT-system på ett tillfredsställande sätt. Studenten kan även välja, anpassa och använda olika metoder för att förstå vad som ska designas och hur.


Kursinnehåll

Inom ramen för kursen behandlas först och främst vikten av att designa IT-system som gör det möjligt för användare att utföra sina uppgifter mer effektivt än tidigare, främst vid mobil användning. Kursen behandlar områden som hur  det mobila IT-systemet kan designas för att stimulera användaren till ett visst beteende när denne använder systemet. Vidare behandlas olika angreppssätt för användargränssnittsdesign samt hur detaljer i interaktionen kan designas beroende på användarens behov. Kursen behandlar även området mobilitet och design för mobil användning som innefattar den mobila användaren, mobila applikationer och teknologier, mobila designprinciper samt vilka designmönster som är viktiga att känna till vid design av användargränssnitt avsedd för mobil användning.


Genomförande

Kursen ges både på campus och på distans. Undervisningen består av lärarledda genomgångar (på campus eller nätbaserade), uppgifter som du löser enskilt eller i grupp, diskussioner och handledning. För fristående distansstudenter är undervisningen helt nätbaserad utan obligatoriska träffar.Under kursen kommunicerar studenterna med kurskamrater och lärare via e-post, videokonferens och en nätbaserad lärplattform. I denna kurs används Fronter för att lägga ut information, kursmaterial samt ett videokonferenssystem för distansmöten.

Kursen kan komma att ges på engelska.


Examination

I de individuella uppgifterna skall studenten visa förmåga att redogöra för och diskutera olika designprincipers relevans för design av användargränssnitt med tydlig koppling till teori. Studenten ska även kunna redogöra för, diskutera och jämföra viktiga designval i relation till det mobila användningsområdet samt med kritiskt förhållningssätt, och med tydlig koppling till teorier, argumentera för hur olika designval stimulerar olika interaktionsmönster i den mobila situationen. I gruppuppgiften skall studenten visa förmåga att välja, anpassa och motivera val av metod som stöd för designprocessen samt beskriva hur den påverkar designen av den mobila applikationen. Studenten ska även demonstrera dess förmåga att designa applikationsdetaljer i mobila användargränssnitt som stödjer platsoberoende interaktion för en specifik situation samt på basis av det egna arbetet kunna analysera och motivera sina designval i relation till teoretiska designprinciper.


Examinator
Anna Ståhlbröst

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
The mobile frontier: a guide for designing mobile experiences / Hinman, Rachel
ISBN:9781457102646
ISBN:1457102641

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Individuella uppgifterU G#5.00ObligatoriskH10
0002GruppuppgiftU G#2.50ObligatoriskH10

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Prefekten Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2010-02-19

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2019-02-15