Hoppa till innehållet


KURSPLAN

IT och Innovation 7,5 Högskolepoäng

IT and Innovation
Grundnivå, I0013N
Version
Kursplan gäller: Höst 2015 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Informatik
Ämnesgrupp (SCB)
Informatik/Data- och systemvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Studenten tillägnar sig kunskaper och färdigheter om vad innovation inom IT-området är och varför det är viktigt. Studenten kan även redogöra för olika typer av innovationer, olika källor till innovation samt olika strategier för innovationsprocesser som t ex öppen innovation. Efter genomgången kurs har studenten färdigheter i hur IT innovationer kan designas och implementeras. Studenten har även förståelse för hur IT teknologier kan användas som ett stöd för innovations- och kreativitetsprocesser.

Kursinnehåll
Inom ramen för kursen behandlas vikten av teknologiska innovationer samt vilka utmaningar innovationsprocesser måste hantera. Vidare diskuteras olika tillvägagångssätt för att stimulera till innovation samt innovationsbegreppets innebörd. Kursen behandlar även området IT teknologier och ITs inflytande över innovationsprocesser samt samspelet mellan innovation, kreativitet och design i verkliga situationer.

Genomförande
Kursen genomförs som distanskurs över Internet och innehåller inga obligatoriska sammankomster. Studenters lärande sker genom självstudier, individuella uppgifter och gruppuppgifter. Genom att under en del av kursen arbeta med projektuppgifter lär sig studenten att samarbeta och kommunicera platsoberoende på distans i projektform. Under kursen kommunicerar studenterna med kurskamrater och lärare via e-post, videokonferens och en nätbaserad lärplattform. I denna kurs används Fronter för att lägga ut information, kursmaterial samt ett videokonferenssystem för distansmöten. Kursen kan komma att ges på engelska.

Examination
I de individuella uppgifterna skall studenten visa förmåga att redogöra för och diskutera innovationsbegreppet och dess relevans för IT-området med tydlig koppling till teori. Studenten examineras även på förmågan att med ett kritiskt förhållningssätt analysera, diskutera och argumentera för olika typer av innovationer, deras framväxt samt jämföra och diskutera olika strategier för innovation. Den skriftliga examinationen ska visa studentens färdighet att utforska och förstå samspelet mellan IT, innovation, kreativitet och design baserat teori och praktik.

Övrigt
Tillgång till dator samt möjlighet eller behörighet att få program installerade. Bredbandsuppkoppling mot Internet (minst 1 Mb) samt grundläggande datorvana krävs. Tillgång till headset med mikrofon (gärna också webbkamera). Mer information lämnas av den kursansvarige.

Examinator
Birgitta Bergvall-Kåreborn

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Joe Tidd & John Bessan (2013), Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change, 5th Edition.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Individuella uppgifter7.5U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Prefekten Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2010-02-19

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2015-02-16