Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Introduktion till informatik och digital tjänstedesign 7,5 högskolepoäng

Introduction to informatics and service design
Grundnivå, I0016N
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Informatik
Ämnesgrupp (SCB)
Informatik/data- och systemvetenskap
Ingår i huvudområde
Informatik

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Kunskap och förståelse
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
  • Redogöra för vad informatikämnet och dess kärnbegrepp står för
  • Beskriva och förklara hur tjänste- och produktbegreppen är relaterade till varandra
  • Beskriva och förklara vad som utmärker digitala tjänster
  • Redogöra för den historiska utvecklingen av tjänstesamhället
  • Redogöra för vad akademiska studier innebär

Färdighet och förmåga
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
  • Analysera digitala tjänster som fenomen och dess roll i dagens samhälle
  • Tillämpa informationskompetens

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
  • Diskutera den digitala teknikens roll för informatik och tjänstedesign

Kursinnehåll
Denna kurs är en introducerande kurs till ämnet informatik och dess relation till tjänstedesign. I kursen är även akademiska studier och rapportskrivning områden som behandlas. Inom ramen för kursen lär sig studenten den historiska utvecklingen av ämnet och dess spridning till olika tillämpningsområden samt att diskutera kärnbegreppen inom ämnet. I relation till detta kopplas ämnet till tjänstedesign och den pågående digitaliseringen av samhället. Kursen omfattar även moment där studenten lär sig att analysera tjänster baserat på en vardaglig situation. Inom ramen för kursen diskuteras även den historiska utvecklingen av tjänstesamhället från före industrialismen till dagens digitala samhälle samt den roll digital teknik och tjänstedesign spelar i denna utveckling.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Studenten deltar i olika undervisningsmoment som workshops, diskussionsseminarier, litteraturseminarier, självreflektioner samt föreläsningar. Studenten arbetar självständigt och tränas i att diskutera informatik och tjänstedesign från flera perspektiv. Under kursen redovisar studenten sitt arbete i kortare rapporter och presentationer. En del av kursen består i självreflektion där studenten analyserar sin egen vardag samt diskuterar och kritiskt reflekterar över tjänsters roll i denna. Studenten kommer även att självständigt identifiera relevanta frågeställningar i relation till området som sedan utgör underlag för diskussion. Mellan sammankomsterna kommunicerar studenterna med lärare och kurskamrater via e-post, en nätbaserad lärplattform och ett webbkonferenssystem. Lärplattformen används för att tillgängliggöra information, kursmaterial och uppgifter samt för att hantera inlämningsuppgifter.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
I denna kurs examineras studenterna genom individuella skriftliga inlämningsuppgifter och aktivt deltagande i obligatoriskt diskussionsseminarium. I de individuella inlämningsuppgifterna examineras studenternas förmåga identifiera och formulera problemställningar. Studenten examineras även i att kritiskt diskutera och reflektera över olika situationer relaterat till tjänstedesign och informatik. I diskussionsseminarierna kommer studentens förmåga att analysera digitala tjänster och dess roll i dagens samhälle samt diskussioner om den digitala teknikens roll för informatik och tjänstedesign att examineras. Kursen har enbart individuella examinationsuppgifter (7,5 hp). Betygssättning sker enligt betygsskala U G VG.  Samtliga ingående examinationsmoment ska vara avklarade för slutbetyg på kursen.

Examinator
Mari Runardotter

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1
Titel: Tjänstedesign: principer och praktiker.
Författare: Holmlid, S. & Wetter Edman, K. (2021)
Förlag: Studentlitteratur, Lund.

Titel: Kritiskt tänkande: utan tvivel är man inte riktigt klok (3:e upplagan)
Författare: Eriksson, L. T. (2018)
Förlag: Liber, Stockholm

Titel: Tjänsteinnovation, Kap 1-5
Författare: Kristensson P., Gustafsson, A., Witell, L. (2014)
Förlag: Studentlitteratur
ISBN:9789144095127.

Artiklar tillkommer.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002Individuella uppgifterU G VG *4.00ObligatoriskH22
0003Individuell inlämningsuppgiftU G VG *3.50ObligatoriskH22

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2013-02-18

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2022-02-11