Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Affärer och digitalt entreprenörskap 7,5 högskolepoäng

Business and digital entrepreuership
Grundnivå, I0018N
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 2 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Informatik
Ämnesgrupp (SCB)
Informatik/data- och systemvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kursen förutsätter kunskaper och förmågor motsvarande målen i kursen D0021N - IT-projekt eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
  • Redogöra för centrala begrepp inom tjänsteutveckling och affärsmodeller
  • Redogöra för digitalisering och dess konsekvenser för digitala affärer
  • Redovisa grundläggande antaganden och lämplig kontext för olika affärsmodeller och strategier kopplat till digitala tjänster
  • Redogöra och tillämpa lagar, regler samt angreppsätt relaterade till digitala tjänster

Färdighet och förmåga
  • Med stöd i vedertagna teorier och metoder utarbeta och presentera affärsmodeller och planer för hur digitala tjänster kan kommersialiseras
  • Ge exempel på digitala affärer och vad som krävs för att de ska bli konkurrenskraftiga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Identifiera, formulera och diskutera kritiska frågeställningar av praktiskt så väl som teoretiskt intresse inom området affärer och digitalt entreprenörskap
  • Utarbeta och presentera analyser relaterade till olika affärsmodeller som företag kan ställas inför då nya digitala tjänster ska kommersialiseras

Kursinnehåll
Denna kurs behandlar olika temaområden som bidrar till vad digitala affärer handlar om. Kursen innefattar olika teorier, modeller och metoder kopplat till digital transformation, tjänsteutveckling, affärsmodeller och digitalt entreprenörskap. En viktig del i kursen är att studenterna ska kunna beskriva och tillämpa lagar, regler relaterade till digitala tjänster. I seminarier får studenterna träna på att tillämpa olika teorier, modeller och metoder med hjälp av olika övningar. Dessa övningar ligger sedan till grund till en större uppgift där studenterna ska identifiera, analysera och ge förslag på vad digitala affärer handlar om och förutsättningar för dem.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Under kursens gång deltar studenten i seminarier där teori blandas med praktik, dvs fokus är på att tillämpa teorier, modeller och metoder genom olika övningar och uppgifter. Kursen fokuserar på diskussioner med lärare och andra studenter där studenter tränas i förmågan att muntligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med andra studenter. Gästföreläsningar från det omgivande samhället bidrar till praktiska erfarenheter kring digitala affärer och dess innehåll. I egna arbeten tränar studenterna förmågan att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information kopplat till ett eget fall om digitala affärer. Studenterna ska även redogöra för och diskutera kursinnehåll med i dialog med andra studenter. grupper.  Mellan sammankomsterna kommunicerar studenterna med lärare och kurskamrater via e-post, en nätbaserad lärplattform och ett webbkonferenssystem. Lärplattformen används för att tillgängliggöra information, kursmaterial och uppgifter samt för att hantera inlämningsuppgifter.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Examination sker genom skriftlig och muntlig redovisning av individuella uppgifter knutna till de olika momenten i kursen (U, G, VG). Den skriftliga delen av examinationen redovisas genom olika typer av rapporter. Den muntliga delen av examinationen redovisas genom ledning av och aktivt deltagande i diskussioner vid seminarier. Samtliga ingående examinationsmoment ska vara avklarade för slutbetyg på kursen.

Examinator
Maria Jansson

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Artiklar tillkommer.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Individuella uppgifterU G VG *7.50ObligatoriskH14

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2014-02-14

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL vid institutionen för system- och rymdteknik 2021-08-24