KURSPLAN

Entreprenadjuridik 7,5 Högskolepoäng

Law of Building Construction
Grundnivå, J0001N
Version
Kursplan gäller: Vår 2018 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2017-11-03

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Rättsvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Juridik och rättsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

-    redogöra för grunderna i rättsregler som styr upphandling och utförande av entreprenader och maskinleveranser
-    förklara betydelsen av vissa centrala juridiska begrepp och termer på det entreprenadrättsliga området
-    identifiera, strukturera och analysera grundläggande entreprenadrättsliga problem inom de områden som kursen behandlar
-    ge förslag på lösningar av enklare entreprenadrättsliga problem som de behandlade rättsreglerna aktualiserar

Kursinnehåll
Kursen inleds med en introduktion över rättskällorna samt en orientering i juridisk problemlösningsmetod.

Därefter behandlas grunderna i följande rättsområden:

- avtalsrätt
- standardavtalsrätt
- entreprenadrättsliga bestämmelser som reglerar juridiska relationer mellan beställare, entreprenör, underentreprenör, leverantör, konsulter, besiktningsförrättare och andra aktörer inom byggmarknaden

Genomförande
Undervisningen består av föreläsningar, övningstillfällen, seminarier och samt författande av skriftlig rapport.

Behandlingen av kursens olika områden inleds med att studenterna läser relevant litteratur. Därefter följer en introducerande föreläsning på det aktuella området. Till varje rättsområde finns verklighetsbaserat övningsmaterial i form av juridiska seminariefrågor/tillämpningsövningar, vilka studenterna ska lösa inför respektive seminarie/övningstillfälle. Förberedelse kan med fördel ske i grupp. Vid övningstillfällena skall studenterna redogöra för sina förslag till lösningar samt bemöta och diskutera andra studenters lösningsförslag.

Under kursen skriver studenten även en rapport inom valfritt entreprenadrättsligt område som sedan presenteras för klassen. Därefter opponerar studenten på annan rapport i ämnet.

Examination
Studenten ska visa att han eller hon uppfyller målen med kursen genom att

-    klara muntlig tentamen på kurslitteraturen (Prov nr 0001),
-    aktivt deltagande vid 80 % av sammankomsterna (Prov nr 0002),
-    upprätta skriftlig rapport (Prov nr 0003),
-    muntligt presentera rapport (Prov nr 0003) samt
-    skriftligt opponera på annan rapport (Prov nr 0003)

Kursen mål examineras i samtliga examinationsmoment. Bedömningen av studenternas prestationer sker utifrån den obligatoriska enskilda muntliga tentan på kurslitteraturen samt obligatoriska skriftliga och muntliga prestationer rörande rapport och seminarier, varvid förklaringar och argumentering tillmäts särskild betydelse.

För betyget godkänd krävs goda kunskaper om entreprenadrättens innehåll samt förtrogenhet med tolkning och tillämpning av entreprenadrätten.

Övrigt

Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration  eduets@ltu.se , under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.


Examinator
Pär Sundén

Övergångsbestämmelser
Kursen J0001N motsvarar kursen IER010

Litteratur. Gäller från Vår 2018 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Söderberg: Att upphandla byggprojekt.
Standardavtal, ABK 96, AB 04, ABT 05, ABS, ABM, AB-U och AB-UT

Referenslitteratur:
Wiederheim, F. & Eriksson, L.: Att utreda, forska och rapportera. Almqvist & Wiksell förlag,

Artiklar, rättsfall och annat elektroniskt material kan tillkomma och ingår då i kursfordran.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Muntlig tentamen2.0TG U G#
0002Seminarier2.0TG U G#
0003Rapport3.5TG U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.