KURSPLAN

Instrumentation I C 7,5 Högskolepoäng

Instrumentation I C
Grundnivå, J0006G
Version
Kursplan gäller: Höst 2012 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursen fastställd av Musikhögskolan 2003-01-22.

Reviderad
av Monica Johansson, HUL 2012-06-25

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G VG
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Godkänd kurs Instrumentation II B.


Urval

Högskolepoäng 1-165 hpMål/Förväntat studieresultat
Att fördjupa deltagarnas konstnärliga uttrycksförmåga genom att ge en fördjupad färdighet i de tekniker och kunskaper som behövs i övrigt för att instrumentera för stora besättningar. Vid avslutad kurs skall varje deltagare ha presenterat minst fem instrumentationer för stor besättning.

Kursinnehåll
Genomgång av den romantiska orkestern samt de förekommande biinstrumenten. Genomgång av slagverk och harpa. Lyssning och analys ur instrumentationsperspektiv av stycken av bl.a. Tjajkovskij, Mahler, Bruckner, Ravel m.fl. Tutti-instrumentation för stora besättningar. Genomgång av symfonisk blåsorkester. Deltagarna instrumenterar stycken för romantisk orkester och symfonisk blåsorkester.

Genomförande
Deltagarantal: Högst 10 och minst 2. Studierna bedrivs omväxlande i seminarieform med helgrupp, omväxlande med liten grupp om 2. Detta för att vid helgruppstillfällena ha möjlighet att kunna gå igenom och diskutera ämnen och i det fallet ge deltagarna tillfälle att delge varandra olika kunskaper och erfarenheter. Detta ger också möjlighet till träning i att både ge och ta kritik, att hävda en ståndpunkt samt göra en självvärdering. Vid tvågrupps träffarna ges möjlighet för lärare och student att mera i detalj tränga in i de specifika problem och frågeställningar som uppkommit vid lösandet av instrumentationsuppgifterna.

Examination
Varje studerande skall vid varje smågruppstillfälle presentera en genomförd instrumentationsuppgift i noterad form. Vid vissa tillfällen krävs också ett klingande exempel. Detta diskuteras av läraren och deltagarna. För betyget godkänd krävs förutom de redovisade uppgifterna aktiv närvaro vid seminarietillfällena. Bedömningen av uppgiften sker av examinator/undervisande lärare. För att erhålla betyget Väl godkänd skall den studerande ha uppvisat mycket god musikalisk förmåga och stor musikteoretisk kompetens.

Examinator
Jan Sandström

Övergångsbestämmelser
Kursen J0006G motsvarar kursen MUA007

Litteratur. Gäller från Höst 2012 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Den studerande skall anskaffa någon av nedanstående instrumentationsböcker:
Adler, Samuel: The Study of Orchestration. Norton.
Piston, Walter: Orchestration. Norton.
Kennan-Grantham: The Techniques of Orchestration. Prentice Hall.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Fortlöpande redovisning6.0U G VG
0002Slutredovisning1.5U G VG

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.