Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Handelsrätt I 15 högskolepoäng

Commercial Law I
Grundnivå, J0006N
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Rättsvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Juridik och rättsvetenskap
Ingår i huvudområde
Rättsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt avklarat kursen Juridisk introduktionskurs (J0046N) 15 hp med minst godkänt resultat, eller motsvarande kunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Vid kursens slut ska studenten kunna:
- Såväl muntligen som skriftligen redogöra för grunderna i den allmänna obligationsrättens uppbyggnad, systematik och rättskällor,
- Såväl muntligen som skriftligen identifiera, strukturera och analysera komplexa problem inom obligationsrättens område,
- Såväl muntligen som skriftligen föreslå lösningar på komplexa problem med hjälp av de för området  relevanta källor som kursen behandlar.
- Självständigt söka och tillämpa källor inom det obligationsrättsliga området.

Kursinnehåll
Kursen inleds med en presentation över de för området relevanta rättskällorna. Därefter behandlas följande ämnen:
- Allmän avtalsrätt
- Särskild avtalsrätt
- Standardavtalsrätt
- Skadeståndsrätt
- Försäkringsrätt

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen består av föreläsningar, lektioner och övningar. Behandlingen av de olika rättsområden som kursen innehåller inleds med att studenterna läser relevant kurslitteratur. Därefter följer en introducerande föreläsning på det aktuella området. Till varje rättsområde finns dels övningsmaterial i form av dels juridiska tillämpningsövningar, som studenterna ska lösa inför respektive övningstillfälle, dels seminariematerial med instruktioner hur studenten ska förbereda sig inför seminarietillfället. Dessa övnings- och seminarieuppgifter löses med fördel i grupp. Vid övningstillfällena ska studenterna redogöra för sina förslag till lösningar samt bemöta och diskutera andra studenters lösningsförslag. Av instruktionerna till seminarieövningarna framgår vilka krav som ställs på studenten vid seminarietillfället.

I kursen ingår också, som ett led i vår strävan att stärka studenternas förmåga till juridisk argumentation och förbereda dem för arbetslivet, att i grupp dels förbereda och muntligt presentera en förelagd uppgift dels upprätta och lämna in en skriftlig promemoria som behandlar en förelagd uppgift.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Samtliga kursmål examineras genom flera olika muntliga och skriftliga examinationer. Den skriftliga examination sker genom skriftlig tentamen vid kursens slut där studenten ska visa att han eller hon kan, redogöra för grunderna i den allmänna obligationsrättens uppbyggnad, systematik och rättskällor, identifiera, strukturera och analysera komplexa problem inom obligationsrättens område, redogöra för hur de söker i och tillämpar källor inom det obligationsrättsliga området samt föreslå lösningar på komplexa problem med hjälp av de för området relevanta källor som kursen behandlar (Prov nr 0001). Ytterligare skriftlig examination sker genom  upprättande och inlämnande av en skriftlig PM (Prov nr 0002). Muntlig examination sker genom utredning och muntlig presentation av förelagt ämne (Prov nr 0003).

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration  eduetks@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen.Detta gäller även student med platsgaranti

Övergångsbestämmelser
Kursen J0006N motsvarar kursen IER305

Examinator
Malou Larsson Klevhill

Övergångsbestämmelser
Kursen J0006N motsvarar kursen IER305

Litteratur. Gäller från Vår 2018 Lp 3
Bengtsson Bertil: Försäkringsrätt - några huvudlinjer, Norstedts förlag, senaste upplagan
Bernitz Ulf: Standardavtalsrätt, Juristförlaget, senaste upplagan
Hellner Jan: Skadeståndsrätt, Juristförlaget, senaste upplagan
Hellner Jan: Speciell avtalsrätt 2 -1:a häftet, Juristförlaget, senaste upplagan
Allmän köprätt skriven av Jan Ramberg och Johnny Herre, Norsteds Juridik AB, senaste upplagan.
Ramberg Jan: Allmän avtalsrätt, Norstedts förlag, senaste upplagan
Persson H Annina, Saf Carolina: Mellanmän – om kommissionärer, handelsagenter och andra representanter, Liber, senaste upplagan.

Artiklar, rättsfall och annat elektroniskt material kan tillkomma och ingår då i kursfordran.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001TentamenU G VG *12.00ObligatoriskH07
0002Skriftlig promemoriaU G#1.50ObligatoriskH07
0003Muntlig presentationU G#1.50ObligatoriskH07

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17