Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Handelsrätt I 15 Högskolepoäng

Commercial Law I
Grundnivå, J0006N
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Rättsvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Juridik och rättsvetenskap
Ingår i huvudområde
Rättsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Juridisk introduktionskurs 15hp (J0046N) eller motsvarande kunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Vid kursens slut ska studenten kunna:
- Såväl muntligen som skriftligen redogöra för grunderna i den allmänna obligationsrättens uppbyggnad, systematik och rättskällor,
- Såväl muntligen som skriftligen identifiera, strukturera och analysera komplexa problem inom obligationsrättens område,
- Såväl muntligen som skriftligen föreslå lösningar på komplexa problem med hjälp av de för området  relevanta källor som kursen behandlar.
- Självständigt söka och tillämpa källor inom det obligationsrättsliga området.

Kursinnehåll
Kursen inleds med en presentation över de för området relevanta rättskällorna. Därefter behandlas följande ämnen:
- Allmän avtalsrätt
- Särskild avtalsrätt
- Standardavtalsrätt
- Skadeståndsrätt
- Försäkringsrätt

Genomförande
Undervisningen består av föreläsningar, lektioner och övningar. Behandlingen av de olika rättsområden som kursen innehåller inleds med att studenterna läser relevant kurslitteratur. Därefter följer en introducerande föreläsning på det aktuella området. Till varje rättsområde finns dels övningsmaterial i form av dels juridiska tillämpningsövningar, som studenterna ska lösa inför respektive övningstillfälle, dels seminariematerial med instruktioner hur studenten ska förbereda sig inför seminarietillfället. Dessa övnings- och seminarieuppgifter löses med fördel i grupp. Vid övningstillfällena ska studenterna redogöra för sina förslag till lösningar samt bemöta och diskutera andra studenters lösningsförslag. Av instruktionerna till seminarieövningarna framgår vilka krav som ställs på studenten vid seminarietillfället.

I kursen ingår också, som ett led i vår strävan att stärka studenternas förmåga till juridisk argumentation och förbereda dem för arbetslivet, att i grupp dels förbereda och muntligt presentera en förelagd uppgift dels upprätta och lämna in en skriftlig promemoria som behandlar en förelagd uppgift.

Examination
Samtliga kursmål examineras genom flera olika muntliga och skriftliga examinationer. Den skriftliga examination sker genom skriftlig tentamen vid kursens slut där studenten ska visa att han eller hon kan, redogöra för grunderna i den allmänna obligationsrättens uppbyggnad, systematik och rättskällor, identifiera, strukturera och analysera komplexa problem inom obligationsrättens område, redogöra för hur de söker i och tillämpar källor inom det obligationsrättsliga området samt föreslå lösningar på komplexa problem med hjälp av de för området relevanta källor som kursen behandlar (Prov nr 0001). Ytterligare skriftlig examination sker genom  upprättande och inlämnande av en skriftlig PM (Prov nr 0002). Muntlig examination sker genom utredning och muntlig presentation av förelagt ämne (Prov nr 0003).

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration  eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen.Detta gäller även student med platsgaranti

Övergångsbestämmelser
Kursen J0006N motsvarar kursen IER305

Examinator
Malou Larsson Klevhill

Övergångsbestämmelser
Kursen J0006N motsvarar kursen IER305

Litteratur. Gäller från Vår 2018 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Bengtsson Bertil: Försäkringsrätt - några huvudlinjer, Norstedts förlag, senaste upplagan
Bernitz Ulf: Standardavtalsrätt, Juristförlaget, senaste upplagan
Hellner Jan: Skadeståndsrätt, Juristförlaget, senaste upplagan
Hellner Jan: Speciell avtalsrätt 2 -1:a häftet, Juristförlaget, senaste upplagan
Allmän köprätt skriven av Jan Ramberg och Johnny Herre, Norsteds Juridik AB, senaste upplagan.
Ramberg Jan: Allmän avtalsrätt, Norstedts förlag, senaste upplagan
Persson H Annina, Saf Carolina: Mellanmän – om kommissionärer, handelsagenter och andra representanter, Liber, senaste upplagan.

Artiklar, rättsfall och annat elektroniskt material kan tillkomma och ingår då i kursfordran.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen12.0TG U G VG
0002Skriftlig promemoria1.5TG U G#
0003Muntlig presentation1.5TG U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2018-02-15