KURSPLAN

Instrumentation I B 7,5 högskolepoäng

Instrumentation I B
Grundnivå, J0010G
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursen fastställd av Musikhögskolan 2006-03-03.

Reviderad
av Bo Jonsson, Prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-06-17

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Godkänd kurs MUS270, Grundkurs musik A eller MUA421. Vid osäkerhet i bedömningen av förkunskapsnivån, eller om av andra skäl urval tvingas ske, kan ett särskilt antagningsprov komma att användas.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Att utveckla deltagarnas konstnärliga uttrycksförmåga genom att ge en god grundfärdighet i de tekniker och kunskaper i övrigt som behövs för att instrumentera för mindre besättningar. Vid avslutad kurs skall varje deltagare ha presenterat minst fem instrumentationer för mindre besättningar.

Kursinnehåll
Grundläggande instrumentkännedom inom de vanligaste grupperna stråk-, träblås- och brassinstrument vad gäller omfång, idiomatik, dynamiska särdrag, transponeringar m.m. Deltagarna skriver instrumentationer av pianostycken för stråkorkester, stråkkvartett, blåskvintett samt brasskvintett. Svårigheter och förslag på lösningar vid överförande av pianomusik till andra ensembletyper behandlas. I kursen ingår momentet Layout- och Notationspraxis som genomförs under 4 kurstillfällen med obligatorisk närvaro.

Genomförande
Deltagarantal: Högst 10 och minst 2.
Studierna bedrivs omväxlande i seminarieform med helgrupp, omväxlande med liten grupp om 2. Detta för att vid helgruppstillfällena ha möjlighet att kunna gå igenom och diskutera ämnen och i det fallet ge deltagarna tillfälle att delge varandra olika kunskaper och erfarenheter. Detta ger också möjlighet till träning i att både ge och ta kritik, att hävda en ståndpunkt samt göra en självvärdering. Vid tvågrupps träffarna ges möjlighet för lärare och student att mera i detalj tränga in i de specifika problem och frågeställningar som uppkommit vid lösandet av instrumentationsuppgifterna.

Examination
Varje studerande skall vid varje smågruppstillfälle presentera en genomförd instrumentationsuppgift i noterad form. Vid vissa tillfällen krävs också ett klingande exempel. Detta diskuteras av läraren och deltagarna. För betyget godkänd krävs förutom de redovisade uppgifterna aktiv närvaro vid seminarietillfällena. Bedömningen av uppgiften sker av examinator/undervisande lärare.För godkänd kurs krävs även godkänd närvaro i momentet Layout- och notationspraxis.
För att erhålla betyget Väl godkänd skall den studerande ha visat mycket god
musikalisk förmåga och musikteoretisk kompentens.

Övrigt
Se kursanvisningen!

Övergångsbestämmelser
Kan ej kombineras i examen med MUA005.

Examinator
Jan Sandström

Övergångsbestämmelser
Kursen J0010G motsvarar kursen MUA205

Litteratur. Gäller från Höst 2007 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Den studerande skall anskaffa någon av nedanstående instrumentationsböcker:
Adler, Samuel: The Study of Orchestration. Norton.
Piston, Walter: Orchestration. Norton.
Kennan-Grantham: The Techniques of Orchestration. Prentice Hall.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Fortlöpande redovisningU G VG *6.00ObligatoriskH07
0002SlutredovisningU G VG *1.50ObligatoriskH07

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.