KURSPLAN

Instrumentation II B 7,5 Högskolepoäng

Instrumentation
Grundnivå, J0011G
Version
Kursplan gäller: Höst 2012 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursen fastställd av Musikhögskolan 2006-03-03.

Reviderad
av Monica Johansson, HUL 2012-06-25

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Godkänd kurs MUA005, Instrumentation I B.


Urval

Högskolepoäng 1-165 hpMål/Förväntat studieresultat
Att utveckla deltagarnas konstnärliga uttrycksförmåga genom att ge en fördjupad färdighet i de tekniker och kunskaper i övrigt som behövs för att instrumentera för medelstora besättningar. Vid avslutad kurs skall varje deltagare ha presenterat minst fem instrumentationer för medelstora besättningar.

Kursinnehåll
Fördjupad instrumentkännedom vad gäller stråk-, träblås- och brassinstrument, med tonvikt lagd på problem och möjligheter som kan uppkomma vid kombinationer av dessa instrumentgrupper. Deltagarna instrumenterar pianostycken för klassisk symfoniorkester. Genomgång av timpani. Dessutom gås ett antal stycken av Beethoven, Mozart och Haydn igenom.

Genomförande
Deltagarantal: Högst 10 och minst 2. Studierna bedrivs omväxlande i seminarieform med helgrupp, omväxlande med liten grupp om 2. Detta för att vid helgruppstillfällena ha möjlighet att kunna gå igenom och diskutera ämnen och i det fallet ge deltagarna tillfälle att delge varandra olika kunskaper och erfarenheter. Detta ger också möjlighet till träning i att både ge och ta kritik, att hävda en ståndpunkt samt göra en självvärdering. Vid tvågrupps träffarna ges möjlighet för lärare och student att mera i detalj tränga in i de specifika problem och frågeställningar som uppkommit vid lösandet av instrumentationsuppgifterna.

Examination
Varje studerande skall vid varje smågruppstillfälle presentera en genomförd instrumentationsuppgift i noterad form. Vid vissa tillfällen krävs också ett klingande exempel. Detta diskuteras av läraren och deltagarna. För betyget godkänd krävs förutom de redovisade uppgifterna aktiv närvaro vid seminarietillfällena. Bedömningen av uppgiften sker av examinator/undervisande lärare.För att erhålla betyget Väl godkänd skall den studerande ha uppvisat mycket god musikalisk förmåga och stor musikteoretisk kompetens.

Övrigt
Se kursanvisningen!

Övergångsbestämmelser
Kan ej kombineras i examen med MUA006.

Examinator
Jan Sandström

Övergångsbestämmelser
Kursen J0011G motsvarar kursen MUA206

Litteratur. Gäller från Höst 2012 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Den studerande skall anskaffa någon av nedanstående instrumentationsböcker:
Adler, Samuel: The Study of Orchestration. Norton.
Piston, Walter: Orchestration. Norton.
Kennan-Grantham: The Techniques of Orchestration. Prentice Hall.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Fortlöpande redovisning6.0U G VG
0002Slutredovisning1.5U G VG

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.