KURSPLAN

Beskattningsrätt 15 Högskolepoäng

Taxation Law
Grundnivå, J0011N
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2018-02-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Rättsvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Juridik och rättsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Juridisk introduktionskurs 15hp (J0046N) eller motsvarande kunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

– förklara och sammanfatta den rättsliga regleringen rörande inkomstskatt, mervärdesskatt, socialavgifter, taxeringsförfarandet samt företagsrelaterad skatterätt.
– identifiera, klassificera och söka lösning på centrala skatterättsliga problem,
– presentera hållbara rättsliga lösningar på förekommande juridiska frågeställningar inom det skatterättsliga området.
– kritiskt värdera tillämpningen av den skatterättsliga regleringen,

Kursinnehåll
Kursen innehåller följande delar

– en översikt över det skatte- och avgiftssystemet
– ett närmare studium av skillnaderna vid beskattningen av de olika inkomstslagen
– beskattningen av olika företagsformer och dess ägare
– beskattning av fastigheter
– kopplingen mellan redovisning och beskattning
– särskilda skatteregler för fåmansföretag
– indirekt beskattning; mervärdesskatt och socialavgifter
– skattebetalning, deklaration och skatteprocess

Genomförande
Undervisningen består av föreläsningar, övningar och seminarier. Behandlingen av kursens olika områden inleds med att studenterna läser relevant litteratur. Därefter följer föreläsningar på det aktuella området. Till varje rättsområde finns verklighetsbaserat övningsmaterial i form av juridiska tillämpningsövningar, vilket studenterna ska lösa inför respektive övningstillfälle. Förberedelse kan med fördel ske i grupp. Vid övningstillfällena skall studenterna redogöra för sina förslag till lösningar samt bemöta och diskutera andra studenters lösningsförslag. Vid gruppövningarna tränar studenterna på att presentera lösningar av skatterättsliga problem. Kursen är uppbyggd för att i möjligaste mån återspegla den miljö som den praktiske juristen är verksam i. Vid seminarierna skolas studenterna i att tolka för ämnet relevanta rättsfall.

Examination
På kursen görs bedömningen av de studerandes prestationer genom skriftligt salstentamen (15 hp) som omfattar hela kursens innehåll och de förväntade läranderesultat.

Vid examination kan erhållas betygen Underkänd, Godkänd och Väl godkänd.

Bedömningen av studenternas prestationer sker utifrån den obligatoriska enskilda skriftliga tentan, varvid förklaringar och argumentering tillmäts särskild betydelse.

För betyget godkänd krävs goda kunskaper om rättens innehåll samt förtrogenhet med tolkning och tillämpning av rättsreglerna. För betyget väl godkänd krävs därutöver mycket god bedömnings-, argumenterings- och formuleringsförmåga.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti. Kursen J0011N kan inte ingå i examen tillsammans med IER327eller J0028N.

Examinator
Pär Sundén

Övergångsbestämmelser
Kursen J0011N motsvarar kursen IER327

Litteratur. Gäller från Höst 2013 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Lodin S O & Lindencrona G & Melz P & Silfverberg C: Inkomstskatt - en läro- och handbok i skatterätt, del 1 och 2. Studentlitteratur, Lund, senaste upplagan.
Övningsmaterial
Eriksson A & Edvardsson L: Övningsbok i beskattningsrätt. Studentlitteratur, Lund, senaste upplagan.
Facit till ovan nämnda övningsbok i beskattningsrätt
Lagtextsamling
Rabe Gunnar: Skattelagstiftningen. Juristförlaget, Stockholm, senaste upplagan
Artiklar, rättsfall och annat elektroniskt material kan tillkomma och ingår då i kursfordran.
Examinator kan besluta om annan litteratur.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen15.0TG U G VG

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.