Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Juridisk översiktskurs för fastighetsmäklare 15 högskolepoäng

Basic law for estate agents
Grundnivå, J0030N
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Rättsvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Juridik och rättsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:
- redogöra för grunderna i det svenska rättssystemets uppbyggnad, systematik och rättskällor
- förklara betydelsen av vissa centrala juridiska begrepp och termer
- identifiera, strukturera och analysera grundläggande juridiska problem inom de rättsområden som kursen behandlar
- föreslå lösningar av enklare juridiska problem som de lagstiftningar som kursen behandlar aktualiserar.

Kursinnehåll
Kursen inleds med en introduktion över rättskällorna och rättssystemets uppbyggnad samt en orientering i problemlösningsmetod.
Därefter behandlas grunderna i följande ämnen:
- associationsrätt
- avtalsrätt
- familjerätt
- fastighetsrätt
- fordringsrätt
- krediträtt
- köprätt
- marknadsrätt
- obeståndsrätt med utsökningsrätt
- processrätt

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen består av föreläsningar, lektioner och övningar. Behandlingen av de olika rättsområden som kursen innehåller inleds med att studenterna läser relevant litteratur. Därefter följer en introducerande föreläsning på det aktuella området. Till varje rättsområde finns övningsmaterial i form av juridiska tillämpningsövningar som studenterna ska behandla inför respektive övningstillfälle. Förberedelserna inför övningstillfällena kan med fördel ske i grupp. Vid övningstillfällena ska studenterna redogöra för sina förslag till lösningar samt kunna bemöta och diskutera andra studenters lösningsförslag. Kursen är uppbyggd för att ge studenten de juridiska grundkunskaper som är nödvändiga för en yrkesverksam fastighetsmäklare.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
I en skriftlig tentamen vid kursens slut ska studenten visa att han eller hon uppfyller målen med kursen. Det innebär att studenten ska visa att han eller hon kan redogöra för grunderna i det svenska rättssystemet, förklara betydelsen av centrala juridiska termer och begrepp, identifiera, strukturera och analysera grundläggande juridiska problem samt ge förslag på lösningar av enklare juridiska problem inom de rättsområden som kursen behandlar.

Övrigt
Kursen kan på grund av överlappning inte ingå i examen tillsammans med J0002N, J0003N, J0008N, J0046N eller annan kurs med liknande innehåll.

Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Susanne Riekkola

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Hemström Carl, Bolag Föreningar Stiftelser, Norstedts Juridik.
Malmströms civilrätt, reviderad av Christina Ramberg, Liber.
Mellqvist, Mikael och Wirdemark, Kristina; Processrätt - grunderna för domstolsprocessen, Iustus.
Svensson, Carl-Anders: Den svenska marknadsföringslagstiftningen, Studentlitteratur.
Lagbok eller annan lagtextsamling.
För samtlig litteratur gäller att senaste upplagan används.
Artiklar, rättsfall och annat elektroniskt material kan tillkomma och ingår då i kursfordran.
Examinator kan besluta om annan litteratur.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Skriftlig tentamenU G VG *15.00ObligatoriskH07

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-06-16