Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Allmän rättslära med rättshistoria och rättsfilosofi 15 högskolepoäng

Theory of law with philosophy of law and history of law
Grundnivå, J0032N
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Vår 2021 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Rättsvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Juridik och rättsvetenskap
Ingår i huvudområde
Rättsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt För tillträde till kursen krävs minst 60 hp i juridik, varav minst 30 hp på påbyggnadsnivå eller motsvarande kunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs skriftligt såväl som muntligt kunna:
- redogöra för fördjupade kunskaper om de olika rättsliga teorier och metoder som kännetecknar den svenska rättstraditionen.
- problematisera rätten och juristrollen ur olika rättshistoriska och rättsfilosofiska perspektiv.
- visa kunskap om och kunna argumentera för olika teoretiska förhållningssätt till rätten och rättsreglernas funktion i samhället, däribland samhällsförhållanden som påverkar kvinnor och mäns livsbetingelser.

Kursinnehåll
Kursen behandlar allmän rättslära vilket innefattar studier i rättslig teori och analyser av olika teorier om vad som kännetecknar rätten som normsystem samt vilka teorier som formar den svenska rättstraditionen. Vidare behandlar kursen metoder för tolkning av rättskällor samt juridisk argumentation.
 
Rättshistoriska och rättsfilosofiska perspektiv på rätten behandlas för att visa på kopplingen mellan rättshistoria, rättsfilosofi och juristens roll i dagens samhälle. Principiella frågor om vad som är gällande rätt och varför diskuteras liksom hur begrepp som rättvisa, rättssäkerhet och likabehandling kan förstås utifrån historiska, filosofiska och genusrättsliga utgångspunkter.

Genomförande
Undervisningen genomförs till stor del i seminarieform. Till dessa seminarier förväntas studenten ha förberett sig genom att läsa olika delar i anvisad kurslitteratur eller annat material som studenten själv väljer. Inför flera av seminarierna ska studenten också skriva PM på förhand och behandla angivna frågeställningar. Studenten ska kunna redogöra för sitt PM samt delta aktivt i diskussionen under seminariet. Undervisning sker också i form av föreläsningar och övningar.

Examination
Kursen examineras dels genom skriftlig tentamen och dels genom deltagande i seminarier och författande av olika PM.
 
I en skriftlig tentamen vid kursens slut ska studenten visa att han eller hon uppfyller målen med kursen. Detta innebär att studenten ska visa att han eller hon kan förklara betydelsen av för kursen relevanta juridiska begrepp, termer och principer samt kan redogöra för olika rättsliga teorier som har betydelse för svensk rätt. Vidare ska studenten i den skriftliga tentamen visa att han eller hon kan problematisera rätten och juristrollen ur olika rättshistoriska och rättsfilosofiska perspektiv. Vid den skriftliga tentamen ska studenten också visa att han eller hon kan identifiera, strukturera och analysera juridiska problem samt argumentera lösningar utifrån olika teoretiska förhållningssätt till rätten och rättsreglernas funktion i samhället.
 
Genom deltagande i seminarier och författande av PM under kursens gång ska studenten visa att han eller hon uppfyller målen med kursen. Detta innebär att studenten ska visa att han eller hon muntligt såväl som skriftligt kan redogöra för fördjupade kunskaper om olika rättsliga teorier av betydelse för svensk rätt samt olika principiellt viktiga begrepp och principer. Vidare ska studenten genom deltagande i seminarier och författande av PM visa att han eller hon skriftligt såväl som muntligt kan problematisera rätten och juristrollen ur olika rättshistoriska, rättsfilosofiska och genusrättsliga perspektiv. Genom deltagande i seminarier och författande av PM ska studenten visa att han eller hon skriftligt såväl som muntligt kan argumentera för olika teoretiska förhållningssätt till rätten och rättsreglernas funktion i samhället.
Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETS utbildningsadministration, eduets@ltu.se under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Övergångsbestämmelser
Tidigare kurskod IER362

Examinator
Christina Allard

Övergångsbestämmelser
Kursen J0032N motsvarar kursen IER362

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Nääv, M och Zamboni, M (red.) ”Juridisk metodlära”, Studentlitteratur. Senaste upplagan
Modéer, Kjell Å (2010) ”Historiska rättskällor i konflikt - En introduktion i rättshistoria”, Santerus förlag.
Modéer, Kjell Å (2009) ”Juristernas nära förflutna - Rättskulturer i förändring”, Santerus förlag.
Backman, Y., Gardelli, T., Gardelli, V., Persson, A. ”Vetenskapliga tankeverktyg”, Studentlitteratur. Senaste upplagan
Murphy, M.C. (2006 eller senare). ”Philosophy of Law: The fundamentals”, Blackwell.

Annat material, såsom artiklar, bok-kapitel och rättsfall, kan komma att läggas ut på kurshemsidan och ingår då i kursfordran.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0003Skriftlig tentamenU G VG *7.50ObligatoriskH09
0007Seminarier muntligt deltagandeU G#1.50ObligatoriskH16
0009Seminarier skriftliga inlämningarU G#6.00ObligatoriskV20

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2020-02-14