KURSPLAN

Speciell fastighetsrätt 7,5 högskolepoäng

Public regulations of Real Estates
Grundnivå, J0033N
Version
Kursplan gäller: Vår 2019 Lp 4 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2007-08-03

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2019-01-11

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Rättsvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Juridik och rättsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Juridisk introduktionskurs 15hp (J0046N) eller motsvarande kunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
• redogöra för grunderna i och uppbyggnaden av den svenska markrätten
• förklara grundläggande begrepp och principer på markrättens område
• identifiera, strukturera och lösa specifika rättsliga problem som lagstiftningen aktualiserar
• strukturera, analysera och diskutera rättsliga frågeställningar där flera markrättsliga författningar aktualiseras samtidigt.

Kursinnehåll
På kursen behandlas användningen av och hushållningen med mark och naturresurser ur ett rättsligt perspektiv. Detta innefattar bl.a. de rättsliga förutsättningarna för fysisk planering (PBL), fastighetsbildning (FBL), samt miljökrav (MB) och allemansrätt.

Genomförande
Undervisningen består av lektioner, övningar med problemlösning samt seminarier. Studenten bör förbereda respektive lektion och övning genom att studera visst anvisat textmaterial och frågor. Studenten skall förbereda frågor till varje seminarium och där muntligen kunna redovisa svaren och inför klassen föredra en viss juridisk frågeställning. Så långt som möjligt bör förberedelser ske gruppvis. En gruppindelning genomförs vid kursstart. Kursen genomförs i samarbete med personer som är yrkesverksamma inom området, t ex lantmätare.

Examination
I en skriftlig tentamen vid kursen slut ska studenten visa att han/hon kan redogöra för innehållet i och uppbyggnaden av den svenska markrätten, förklara grundläggande principer och begrepp inom detta rättsområde, samt ge förslag till lösningar på rättsliga problem som dessa lagstiftningar aktualiserar på ett strukturerat och korrekt sätt. Slutbetyg på kursen ges när samtliga moment på kursen är minst godkända.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETS utbildningsadministration, eduets@ltu.se under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Övergångsbestämmelser
Denna kurs kan inte ingå i examen tillsammans med någon av kurserna IER328, J0012N eller J0031N.

Examinator
Christina Allard

Litteratur. Gäller från Vår 2019 Lp 4 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Bengtsson, Bertil, Speciell fastighetsrätt, Iustus förlag, senaste uppl.
Julstad, Barbro, Fastighetsindelning och markanvändning, Norsteds Juridik, senaste uppl.
Rättsfall, artiklar, och annat elektroniskt material kan tillkomma och ingår då i kursfordran.

Referenslitteratur:
Ebbesson, Jonas: Miljörätt, Iustus förlag, senaste uppl.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0004TentamenU G VG7.50ObligatoriskV15

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.