KURSPLAN

Fastighetsrätt 15 Högskolepoäng

Land Law
Grundnivå, J0036N
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2008-05-30

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2018-02-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Rättsvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Juridik och rättsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Juridisk introduktionskurs 15hp (J0046N) eller motsvarande kunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:
- redogöra för grunderna i det svenska rättssystemets uppbyggnad, systematik och rättskällor inom rättsområdet
- förklara betydelsen av centrala juridiska begrepp och termer inom rättsområdet
- identifiera, strukturera och analysera juridiska problem inom det rättsområde som kursen behandlar
- ge förslag på lösningar av juridiska problem som de behandlade lagstiftningarna aktualiserar

Kursinnehåll
Kursen behandlar rättsområdet allmän fastighetsrätt, bland annat;
- Grundläggande fastighetsrättsliga begrepp
- Överlåtelse av fast egendom
- Kontraktsbrott
- Sakrättsliga frågor
- Förvärvslagstiftning
- Lagfart,
- Panträtt i fast egendom,
- Servitut
- Nyttjanderätt.

Genomförande
Undervisningen består huvudsakligen av föreläsningar, övningar och rättsfallseminarier. Behandlingen av kursens olika rättsområden inleds med att studenterna läser relevant litteratur. Därefter följer en föreläsning på det aktuella området. Till varje rättsområde finns övningsmaterial i form av juridiska tillämpningsövningar, vilket studenterna ska lösa inför respektive övningstillfälle. Förberedelse kan med fördel ske i grupp. Vid övningstillfällena respektive rättsfallsseminarierna skall studenten redogöra för sina förslag till lösningar samt bemöta och diskutera andra studenters lösningsförslag. Vid gruppövningar och rättsfallseminarier tränar studenterna på att presentera lösningar av juridiska problem.

Examination
Studenten ska visa att han eller hon uppfyller målen med kursen i en skriftlig tentamen vid kursens slut. Detta innebär att studenten ska visa att hon eller han kan redogöra för grunderna i det svenska rättssystemet med avseende på det aktuella rättsområdet, förklara betydelsen av juridiska termer och begrepp, identifiera, strukturera och analysera grundläggande juridiska problem samt ge förslag på lösningar av juridiska problem inom de rättsområden som kursen behandlar.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministrationeduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen.Detta gäller även student med platsgaranti.

Övergångsbestämmelser
Kursen J0036N motsvarar inte kursen J0012N eller kursen IER326

Examinator
Lars Bäckström

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Grauers, Folke: Fastighetsköp, Juridiska Föreningen i Lund, ca 300 sidor.
Grauers, Folke : Nyttjanderätt - hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt, Studentlitteratur, 292 sidor.
Jensen, Ulf: Panträtt i fast egendom, Iustus förlag, ca 230 sidor.
Lagboken eller annan lagtextsamling.
Artiklar, rättsfall och annat elektroniskt material kan tillkomma och ingår då i kursfordran

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen15.0TG U G VG

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.