KURSPLAN

Fastighetsrätt för mäklare 7,5 Högskolepoäng

Land Law for realestate agents
Grundnivå, J0038N
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Prefekten Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2010-08-07

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2017-06-16

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Rättsvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Juridik och rättsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Juridisk översiktskurs för fastighetsmäklare,15hp (J0030N) eller motsvarande kunskaper


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:
- redogöra för grunderna i det svenska rättssystemets uppbyggnad, systematik och rättskällor inom rättsområdet
- förklara betydelsen av centrala juridiska begrepp och termer inom rättsområdet
- identifiera, strukturera och analysera juridiska problem inom det rättsområde som kursen behandlar
- ge förslag på lösningar av juridiska problem som de behandlade lagstiftningarna aktualiserar

Kursinnehåll
Kursen behandlar rättsområdet allmän fastighetsrätt, bland annat;
- Svensk fastighetsrätthistoria
- Grundläggande fastighetsrättsliga begrepp
- Överlåtelse av fast egendom
- Sakrättsliga frågor
- Servitut
- Fastighetspant 
- Nyttjanderätt (hyra, bostadsrätt, tomträtt, arrende)


Genomförande
Undervisningen består huvudsakligen av föreläsningar, övningar och rättsfallseminarier. Behandlingen av kursens olika rättsområden inleds med att studenterna läser relevant litteratur. Därefter följer en föreläsning på det aktuella området. Till varje rättsområde finns övningsmaterial i form av juridiska tillämpningsövningar, vilket studenterna ska lösa inför respektive övningstillfälle. Förberedelse kan med fördel ske i grupp.

Vid övningstillfällena respektive rättsfallsseminarierna skall studenten redogöra för sina förslag till lösningar samt bemöta och diskutera andra studenters lösningsförslag. Vid gruppövningar och rättsfallseminarier tränar studenterna på att presentera lösningar av juridiska problem. Kursen är uppbyggd för att ge studenten de juridiska grundkunskaper som är nödvändiga för en yrkesverksam fastighetsmäklare.

Examination
Studenten ska visa att han eller hon uppfyller målen med kursen i en skriftlig tentamen vid kursens slut. Detta innebär att studenten ska visa att hon eller han kan redogöra för grunderna i det svenska rättssystemet med avseende på det aktuella rättsområdet, förklara betydelsen av juridiska termer och begrepp, identifiera, strukturera och analysera juridiska problem samt ge förslag på lösningar av juridiska problem inom de rättsområden som kursen behandlar.

 

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETS utbildningsadministration, eduets@ltu.se under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Övergångsbestämmelser
Kursen J0038N motsvarar delvis kurserna J0036N, J0012N eller kursen IER326.

Examinator
Lars Bäckström

Litteratur. Gäller från Höst 2012 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Grauers, Folke : Nyttjanderätt - hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt, Studentlitteratur, 292 sidor
Victorin, Anders & Sundell, Jan-Olof: Allmän fastighetsrätt, ca 300 sidor
Lagboken eller annan lagtextsamling
Artiklar, rättsfall och annat elektroniskt material kan tillkomma och ingår då i kursfordran.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen7.5U G VG

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.