Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Folkrätt och europarätt 7,5 högskolepoäng

International law and european law
Grundnivå, J0044N
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Rättsvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Juridik och rättsvetenskap
Ingår i huvudområde
Rättsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt avklarat kursen Juridisk introduktionskurs (J0046N) 15 hp med minst godkänt resultat, eller motsvarande kunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • Redogöra för folkrättens och europarättens grunder; 
  • Förklara och visa förståelse för relationen mellan folkrätt, europarätt och nationell rätt;
  • Förklara internationella och regionala organisationers och institutioners uppbyggnad och funktion, samt ge exempel på olika internationella och regionala samverkansorganisationer;
  • Värdera och kritiskt förhålla sig till olika typer av rättsregler och beslut inom de områden som kursen behandlar;
  • Identifiera och analysera juridiska frågeställningar inom de områden som kursen behandlar
  • Muntligen redogöra för juridiska frågeställningar inom de områden som kursen behandlar på ett välstrukturerat sätt, och;
  • I skrift strukturera, analysera och besvara juridiska frågeställningar inom de områden som kursen behandlar på ett pedagogiskt och stringent sätt.

Kursinnehåll
Kursen inleds med en introduktion till folkrätten. Därefter behandlas följande områden: Internationella organisationer, Regional integration och samverkan samt Mänskliga rättigheter.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier/övningar. Studenten ska förbereda respektive undervisningstillfälle genom att läsa relevanta delar av kurslitteraturen och studera visst anvisat material och frågeställningar. Inför varje seminarie-/övningstillfälle ska studenten besvara anvisade frågeställningar. Vid seminarie-/övningstillfället diskuteras frågeställningarna i mindre grupper. Vid minst ett av seminarie-/övningstillfällena ska studenten muntligen presentera sina lösningar inför gruppen. Kursen avslutas med en skriftlig tentamen om 7,5 hp.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Studenten ska visa att han eller hon uppfyller målen med kursen i skriftlig tentamen. Detta innebär att studenten ska visa att han eller hon kan redogöra för folkrättens och europarättens grunder och har förståelse för relationen mellan folkrätt, europarätt och nationell rätt, samt kan förklara internationella och regionala organisationers uppbyggnad och funktion och förhålla sig till olika typer av rättsregler och beslut. Studenten ska också visa att han eller hon kan redogöra för juridiska frågeställningar på ett välstrukturerat, pedagogiskt och stringent sätt.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen.Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Maria Pettersson

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 2
Bring, Ove, Mahmoudi, Said och Wrange, Pål; Sverige och folkrätten. Norstedts juridik. Senaste upplagan.

Artiklar, rättsfall och annat elektroniskt material tillkommer och ingår i kursfordran.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Skriftlig examinationU G VG *7.50ObligatoriskH15

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2015-02-16

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17