Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Juridisk introduktionskurs 15 högskolepoäng

Legal introduction course
Grundnivå, J0046N
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Rättsvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Juridik och rättsvetenskap
Ingår i huvudområde
Rättsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

 • redogöra för grunderna i det svenska rättssystemets uppbyggnad, systematik och rättskällor  
 • förklara betydelsen av vissa centrala juridiska begrepp och termer
 • identifiera, strukturera och analysera grundläggande juridiska problem inom de rättsområden som kursen behandlar  
 • föreslå lösningar av enklare juridiska problem som de lagstiftningar som kursen behandlar aktualiserar.

Kursinnehåll

Kursen inleds med en introduktion över rättskällorna och rättssystemets uppbyggnad samt en orientering i problemlösningsmetod. Därefter behandlas grunderna i följande ämnen:

 • arbetsrätt
 • associationsrätt
 • avtalsrätt
 • familjerätt
 • fastighetsrätt
 • förvaltningsrätt
 • krediträtt
 • köprätt
 • marknadsrätt 
 • processrätt
 • skadeståndsrätt  samt  straffrätt

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen består av föreläsningar, lektioner och övningar. Behandlingen av de olika rättsområden som kursen innehåller inleds med att studenterna läser relevant litteratur. Därefter följer en introducerande föreläsning på det aktuella området. Till varje rättsområde finns övningsmaterial i form av juridiska tillämpningsövningar som studenterna ska behandla inför respektive övningstillfälle. Förberedelserna inför övningstillfällena kan med fördel ske i grupp. Vid övningstillfällena ska studenterna redogöra för sina förslag till lösningar samt kunna bemöta och diskutera andra studenters lösningsförslag.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
I en skriftlig tentamen vid kursens slut ska studenten visa att han eller hon uppfyller målen med kursen. Det innebär att studenten ska visa att han eller hon kan redogöra för grunderna i det svenska rättssystemet, förklara betydelsen av centrala juridiska termer och begrepp, identifiera, strukturera och analysera grundläggande juridiska problem samt ge förslag på lösningar av enklare juridiska problem inom de rättsområden som kursen behandla.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen.Detta gäller även student med platsgaranti.

Övergångsbestämmelser
Kursen kan på grund av överlappning inte ingå i examen tillsammans med J0002N, J0003N, J0008N eller J0030N eller annan kurs med liknande innehåll

Examinator
Berit Söderfalk

Litteratur. Gäller från Vår 2018 Lp 3
Agell Anders och Malmström Åke: Civilrätt, Liber AB, senaste upplagan
Warnling-Nerep, Wiweka. En introduktion till förvaltningsrätt, senast upplagan, Norstedts juridik
Svensson, Carl Anders. Den svenska marknadsföringslagstiftningen, senaste upplagan, Studentlitteratur
Heuman, Lars. Process- och straffrätt för juridisk översiktskurs, senaste upplagan, Norstedts juridik
Hemström Carl, Magdalena Giertz, Bolag Föreningar Stiftelser, Norstedts Juridik, senaste upplagan
Lagbok eller annan lagtextsamling.
Referenslitteratur:
Zetterström, Stefan, övningsboken tilll civilrätt, Liber AB, senaste upplagan.
Artiklar, rättsfall och annat elektroniskt material kan tillkomma och ingår då i kursfordran.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001TentamenU G VG *15.00ObligatoriskH15

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2015-02-16

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2020-06-18