Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Avancerad miljörätt 15 högskolepoäng

Advanced Environmental Law
Avancerad nivå, J7001N
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Rättsvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Juridik och rättsvetenskap
Ingår i huvudområde
Rättsvetenskap

Behörighet

Kandidatexamen om 180 hp i rättsvetenskap/juridik, varav minst 7,5 hp grundläggande miljörätt (J0005N), eller motsvarande kunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • redogöra för uppbyggnaden av den svenska miljö- och naturresurslagstiftningen
  • redogöra för grunderna i den internationella miljörätten och EU-miljörätten
  • förklara och ge exempel på hur de miljörättsliga instrumenten förhåller sig till målet om en hållbar utveckling
  • beskriva, förklara och diskutera förhållandet mellan den internationella miljörätten, EU-miljörätten och den svenska miljölagstiftningen
  • identifiera, strukturera, diskutera och lösa komplexa rättsliga frågeställningar som aktualiseras på miljö- och naturresursområdet
  • analysera, diskutera och djupare relatera till vissa centrala rättsfrågor inom EU-miljörätten och den internationella miljörätten, som t.ex. mänskliga rättigheter och klimatfrågor
  • reflektera över och kritiskt förhålla sig till de politiska processer och förhandlingar som ligger till grund för framförallt den internationella miljörättens utveckling
  • analysera och bedöma miljökonsekvenserna av principiella domstolsavgöranden med anknytning till den svenska miljö- och naturresurslagstiftningen och, i mindre utsträckning, till den internationella miljörätten och EU-miljörätten.


Kursinnehåll
Kursen behandlar den svenska, internationella och EU-rättsliga miljö- och naturresurslagstiftningen, med fokus på möjligheterna att via lagar och andra regler styra samhällsutvecklingen mot en hållbar utveckling. Kursen innebär en fördjupning i den svenska miljörätten och innefattar grunderna i den internationella miljörätten och EU-miljörätten. Delar av den internationella miljörätten och EU-miljörätten studeras mer ingående, t.ex. frågor som rör  mänskliga rättigheter och klimatförändringar.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen består av föreläsningar, lektioner och obligatoriska seminarier. Studenten ska förbereda respektive undervisningstillfälle genom att läsa relevanta delar av kurslitteraturen och studera visst anvisat material och frågeställningar. Inför varje seminarietillfälle ska studenten lämna in en skriftlig uppgift där anvisade frågeställningar besvarats.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras löpande genom obligatoriska seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter. Studenten ska visa att han eller hon uppfyller målen med kursen dels genom aktivt deltagande vid de obligatoriska seminarierna och dels genom skriftliga inlämningar.

Obligatoriska seminarier, betyg: U, G, VG:
Till seminarietillfällena ska studenten komma väl förberedd och visa att han/hon muntligen kan analysera, förklara och diskutera ifrågavarande ämne, ge förslag till lösningar på komplexa rättsliga frågeställningar inom miljö- och naturresursrätten, bedöma miljökonsekvenserna av principiella domstolsavgöranden samt kritiskt förhålla sig till de politiska processer som ligger till grund för miljörättens utveckling och reflektera över dessa.

Skriftliga inlämningsuppgifter, betyg: U, G, VG:
Genom de skriftliga inlämningarna, där språkhantering och struktur är av stor vikt, ska studenten visa på förmåga och skicklighet att i skrift belysa, kritiskt värdera, analysera och reflektera över komplexa miljörättsliga problem samt analysera och bedöma miljökonsekvenserna av principiella domstolsavgöranden.

Slutbetyg på kursen ges när samtliga moment ovan är minst godkända.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETS utbildningsadministration, eduets@ltu.se under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Maria Pettersson

Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Vetenskapliga artiklar, rättsfall, EU-rättsakter, internationella konventioner och annat elektroniskt material.

Referenslitteratur:
Michanek, G. & Zetterberg, C. Den svenska miljörätten. Iustus Förlag AB, Uppsala.
Bodansky, D. The Art and Craft of International Environmental Law. Harvard University Press.
Ebbeson, J. & Okowa, P. Environmental law and Justice in Context, Cambridge University Press.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001SeminarierU G VG *7.50ObligatoriskH10
0002Skriftliga inlämningsuppgifterU G VG *7.50ObligatoriskH10

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Prefekten Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2010-08-07

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17