Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Rätten och samhället, Rättsvetenskap 15 Högskolepoäng

Law and Society
Avancerad nivå, J7002N
Version
Kursplan gäller: Vår 2019 Lp 3 - Vår 2021 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Rättsvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Juridik och rättsvetenskap
Ingår i huvudområde
Rättsvetenskap

Behörighet

Kandidatexamen om180 hp i Rättsvetenskap/Juridik.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Kursens syfte är att studenten ska få fördjupade insikter om olika perspektiv på rätten, t.ex. rättssociologiska, rättsekonomiska och rättsjämförande metoder. Ett övergripande mål är att studenten genom kursen utvecklar sin förmåga att genomföra kvalificerade rättsvetenskapliga analyser med ett kritiskt värderande perspektiv på lagstiftning och rättstillämpning.
Detta innebär att studenten efter avslutad kurs ska kunna:
  • muntligen analysera, diskutera och argumentera för olika synsätt på rätten mot bakgrund av andra metoder än den rättsdogmatiska
  • skriftligen strukturera, kritiskt värdera och analysera komplexa juridiska frågeställningar, genom att använda sig av andra metoder än den rättsdogmatiska.

Kursinnehåll
I kursen tas upp en rad alternativa sätt att angripa rättsvetenskapliga problem. Under kursen behandlas även olika praktiska situationer där man har användning av analyser av detta slag, bl a. remisskrivande. På kursen medverkar ett flertal föreläsare.

Genomförande
Undervisning sker i form av lektioner och seminarium. Både muntliga och skriftliga prestationer ingår samt något mindre grupparbete.

Examination
De olika avsnitten examineras löpande under kursens gång genom aktivt deltagande i seminarium samt genom skriftliga inlämningsuppgifter.

Obligatoriska seminarium, Betyg: U, G:
Till seminarietillfällena ska studenten komma väl förberedd och visa att hon/han kan analysera, kritiskt värdera och argumentera för alternativa rättsliga lösningar.

Skriftliga inlämningsuppgifter, Betyg: U, G, VG
Vid bedömningen av de skriftliga inlämningarna värderas studentens förmåga till kritisk analys och skicklighet att i skrift belysa svåra juridiska frågeställningar, där språkhantering och struktur är av stor vikt.

I samband med slutbetygets sammanvägning ligger tyngdpunkten på de skriftliga inlämningarna.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETS utbildningsadministration, eduets@ltu.se under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Övergångsbestämmelser
Ersätter kursen IER338

Examinator
Maria Pettersson

Övergångsbestämmelser
Kursen J7002N motsvarar kursen IER364

Litteratur. Gäller från Vår 2019 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Vetenskapliga artiklar, rättsfall, rättsakter, internationella konventioner och annat elektroniskt material.

Referenslitteratur
Nääv, M. och Zamboni, M. ”Juridisk metodlära”, Studentlitteratur
Modéer, K-Å "Juristernas nära förflutna: rättskulturer i förändring"
Hydén, H. ”Rättssociologi som rättsvetenskap”, Studentlitteratur
North, Douglass “Institutions, Institutional Change and Economic Performance”

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Inlämningsuppgifter7.5TG U G VG
0003Seminarium7.5TG U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2018-11-09