KURSPLAN

Examensarbete rättsvetenskap, magister 15 Högskolepoäng

Law, Master Degree Project
Avancerad nivå, J7003N
Version
Kursplan gäller: Höst 2013 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2013-02-18

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1E
Betygskala
U G VG
Ämne
Rättsvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Juridik och rättsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet, avancerad nivå

Särskild behörighet

Godkänt examensarbete på kandidatnivå (J0024N), eller motsvarande kurs.Mål/Förväntat studieresultat
Kursens syfte är att studenten ska fördjupa sin förmåga att göra kvalificerade juridiska undersökningar. Målet är att studenten genom kursen ytterligare ska utveckla förmågan att självständigt genomföra rättsliga analyser samt förmågan att förmedla detta skriftligt.
Detta innebär att studenten efter kursen ska kunna:
•    Formulera och avgränsa en relevant problemställning utifrån ett valt ämne inom ämnesområdet rättsvetenskap.
•    Tillgodogöra sig vetenskapliga studier och bedöma dess relevans för den egna studien.
•    Behandla olika metod- och teoribildningar inom ämnet rättsvetenskap på en avancerad nivå.
•    Med tydlig koppling till vald teori och metod samla in information relevant för problemformuleringen.
•    På ett relevant sätt skriftligt redovisa den insamlade informationen.
•    Utifrån vald teori och metod på ett vetenskapligt korrekt sätt analysera och besvara formulerad problemställning.
•    Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt och vetenskapligt korrekt sätt.
•    Muntligt kommunicera resultat såväl inomvetenskapligt som till individer utan specifika ämneskunskaper.
•    Försvara sina resultat.
•    Kritiskt granska andra studier på ett konstruktivt och vetenskapligt sätt.

Kursinnehåll
Examensarbetet består av en självständigt författad uppsats som behandlar frågeställningar inom ämnesområdet rättsvetenskap med ett vetenskapligt angreppssätt och ett kritiskt förhållningssätt. Arbetet skall innebära en ämnesmässig fördjupning i juridik/rättsvetenskap. Ämnesvalet sker utifrån magisterinriktningen. Arbetet presenteras både skriftligt och muntligt. I kursen ingår även att kritiskt granska och opponera på andra examensarbeten.

Genomförande
Examensarbetet skrivs individuellt med hjälp av handledning. Det är viktigt att ämnet är väl avgränsat och att det är lämpligt för en rättsvetenskaplig analys. Behandlingen av ämnet skall vara sådan, att analysen och metoden får en framträdande plats, medan deskriptiva moment främst utnyttjas som bakgrund, inledning eller liknande. Kursen innebär att studenten fritt och självständigt ska införskaffa nödvändiga kunskaper och insikter för att kunna genomföra examensarbetet. I detta ingår bla sökandetefter för ämnesvalet relevant litteratur samt analys av rättskällor. I kursen ingår även metod- och arbetsseminarier utöver själva uppsatsseminariet. Kursen avslutas med opposition och försvar av examensarbetet. Handledarens uppgift är att vara behjälplig i processen.

Examination
Examination sker genom färdigställande av examensarbetet samt via uppsatsseminarium med opposition. Därutöver krävs att studenten deltar i ytterligare två seminarietillfällen, vilka beslutas av handledare i samråd med student. Vid bedömningen av examensarbetet fästs stor vikt vid studentens förmåga att strukturera och analysera ett forskningsproblem samt skickligheten i att presentera resultatet på ett klart och genomtänkt sätt.

I det skriftliga examensarbetet skall studenten visa förmåga att:
•    Formulera och avgränsa den valda problemställningen.
•    Utifrån den valda problemställningen söka, presentera och utföra motiverade val av teoretisk grund för den egna studien.
•    Välja och motivera metod för studien med tydlig förståelse för valens inverkan på studiens resultat.
•    På ett relevant sätt skriftligt presentera den insamlade informationen.
•    Utifrån vald teori och metod på ett korrekt sätt analysera och besvara formulerad problemställning.
•    Med ett kritiskt förhållningssätt bedöma den vetenskapliga och praktiska relevansen av erhållna resultat.
•    Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt och vetenskapligt korrekt sätt.

Vid uppsatsseminarium och opposition ska studenten visa förmåga att:
•    Muntligt kommunicera resultat såväl inomvetenskapligt som till individer utan specifika ämneskunskaper.
•    Kritiskt granska andra studier på ett konstruktivt och vetenskapligt sätt och att kommunicera den utförda granskningen såväl muntligt som skriftligt.
•    Försvara sina resultat.

För godkänt på kursen krävs deltagande i obligatoriska sammankomster och seminarier, inkluderande ett seminarie där studenten presenterar och försvarar sitt arbete och ett där studenten opponerar på ett annat arbete. Övrigt deltagande i obligatoriska sammankomster och seminarier beslutas av handledare i samråd med studenten. För godkänt på kursen krävs vidare e-publicering av arbetet enligt LTUs regler samt att arbetet är färdigställt senast 12 kalendermånader efter det att kursen formellt har avslutats. Studenten kan dock endast påräkna vidare handledning 6 kalendermånader efter det att kursen formellt har avslutats.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETS utbildningsadministration, eduets@ltu.se under läsperiodens första fem dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Övergångsbestämmelser
Kursen ersätter IER339, IER365.

Examinator
Maria Pettersson

Övergångsbestämmelser
Kursen J7003N motsvarar kursen IER365

Litteratur. Gäller från Höst 2013 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Claes Sandgren \"Rättsvetenskap för uppsatsförfattare\". Norstedts Juridik, senaste uppl.
Individuell litteratur som beslutas i samråd med handledaren.
Artiklar, rättsfall och annat elektroniskt material kan tillkomma och ingår då i kursfordran.
Examinator kan besluta om annan litteratur.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Examensarbete15.0U G VG

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) »