Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Examensarbete rättsvetenskap, magister, inriktning miljörätt 15 högskolepoäng

Law, Master Degree Project, Environmental law
Avancerad nivå, J7008N
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1E
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Rättsvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Juridik och rättsvetenskap
Ingår i huvudområde
Rättsvetenskap

Behörighet

Kandidatexamen om 180 hp i rättsvetenskap/Juridik samt avklarat följande kurser med minst godkänt resultat; Rätten och samhället, Rättsvetenskap (J7002N) 15 hp och Avancerad miljörätt (J7001N) 15 hp, eller motsvarande kunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Kursens syfte är att studenten ska fördjupa sin förmåga att göra kvalificerade juridiska undersökningar. Målet är att studenten genom kursen ytterligare ska utveckla förmågan att självständigt genomföra rättsliga analyser samt förmågan att förmedla detta skriftligt.
Detta innebär att studenten efter kursen ska kunna:
  • Formulera och avgränsa en relevant problemställning utifrån ett valt ämne inom ämnesområdet miljörätt.
  • Tillgodogöra sig vetenskapliga studier och bedöma dess relevans för den egna studien.
  • Behandla olika metod- och teoribildningar inom ämnet rättsvetenskap på en avancerad nivå.
  • Med tydlig koppling till vald teori och metod samla in information relevant för problemformuleringen.
  • På ett relevant sätt skriftligt redovisa den insamlade informationen.
  • Utifrån vald teori och metod på ett vetenskapligt korrekt sätt analysera och besvara formulerad problemställning.
  • Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt och vetenskapligt korrekt sätt.
  • Muntligt kommunicera resultat såväl inomvetenskapligt som till individer utan specifika ämneskunskaper.
  • Försvara sina resultat.
  • Kritiskt granska andra studier på ett konstruktivt och vetenskapligt sätt.

Kursinnehåll
Examensarbetet består av en självständigt författad uppsats som behandlar frågeställningar inom ämnesområdet miljörätt med ett vetenskapligt angreppssätt och ett kritiskt förhållningssätt. Arbetet skall innebära en ämnesmässig fördjupning i miljörätt. Arbetet presenteras både skriftligt och muntligt. I kursen ingår även att kritiskt granska och opponera på andra examensarbeten.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Examensarbetet skrivs individuellt med hjälp av handledning. Det är viktigt att ämnet är väl avgränsat och att det är lämpligt för en rättsvetenskaplig analys. Behandlingen av ämnet skall vara sådan, att analysen och metoden får en framträdande plats, medan deskriptiva moment främst utnyttjas som bakgrund, inledning eller liknande. Kursen innebär att studenten fritt och självständigt ska införskaffa nödvändiga kunskaper och insikter för att kunna genomföra examensarbetet. I detta ingår bla sökandet efter för ämnesvalet relevant litteratur samt analys av rättskällor. Kursen avslutas med opposition och försvar av examensarbetet. Handledarens uppgift är att vara behjälplig i processen. Handledning tillhandahålls inom en tidsrymd av en termin efter att studenten första gången registrerats på kursen.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Studenten ska visa att han eller hon uppfyller målen med kursen genom författande och färdigställande av ett godkänt examensarbete, samt genom deltagande i uppsatsseminarium med opponering.
 
För godkänt på kursen krävs deltagande i obligatoriska sammankomster, seminarier samt registrering av arbetet enligt LTUs regler.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETKS utbildningsadministration, eduetks@ltu.se under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Övergångsbestämmelser
Kursen J7008N motsvarar inte kursen J7003N eller IER339.

Examinator
Maria Pettersson

Litteratur. Gäller från Vår 2018 Lp 3
Claes Sandgren \"Rättsvetenskap för uppsatsförfattare\". Norstedts Juridik, senaste uppl.
Individuell litteratur som beslutas i samråd med handledaren.
Artiklar, rättsfall och annat elektroniskt material kan tillkomma och ingår då i kursfordran.
Examinator kan besluta om annan litteratur.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001ExamensarbeteU G VG *15.00ObligatoriskV11Ja

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) » 
Kursplanen fastställd
av Prefekten Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2010-12-22

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17