KURSPLAN

Bild i skolan del 2 15 Högskolepoäng

Art in School 2
Grundnivå, K0001P
Version
Kursplan gäller: Höst 2014 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2013-02-15

Reviderad
av Monica Johansson, prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2014-02-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Utbildningsvetenskap praktisk- estetsiska ämnen
Ämnesgrupp (SCB)
Utbildningsvetenskap praktisk-estetiska ämnen

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
-    använda olika hantverksmässiga och digitala tekniker och metoder för bildframställning  för att
     kunna arbeta i enlighet med styrdokumenten.
-    visa på fördjupade kunskaper om visuell kommunikation, bildanalys och bildtolkning samt kunna
     använda sig av relevant terminologi för detta.
-    omsätta praktisk och teoretisk kunskap inom bildområdet till didaktiska praktiker, med fokus på
     ämnesintegrerad verksamhet.
-    reflektera över olika synsätt på bildämnets didaktik och barns bildspråkliga utveckling och
    relatera dessa till barns visuella kultur och skolans styrdokument.
-    bedöma elevers kunskapsnivå i enlighet med de kunskapskrav som fastställts för bildämnet till
     och med år 6.
-    beskriva och analysera bildskapandets och bildanvändningens betydelse i lärandeprocesser utifrån
     ett praktiskt erfarenhetsmässigt och ett vetenskapligt perspektiv.
-    nyttja kulturinstitutioners utbud som läranderesurs.
-    använda konst som utgångspunkt och redskap i pedagogisk verksamhet.

Kursinnehåll
Kursen består av och behandlar:
-    bildskapande och kommunikation med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg.
-    didaktiska frågeställningar och reflektioner kring barns bildspråkliga gestaltning och utveckling
-    bildämnet i styrdokumenten, kunskapskrav och bedömning
-    bildens roll i ämnesintegrering
-    barns visuella kultur – mediernas roll i barn- och ungdomskulturen
-    bildens språk – visuell kommunikation, bildanalys och bildtolkning i skolan
-    undersökande arbete kring konst och lärande, såväl samtida konst som konsthistorisk.

Genomförande
Kursen förutsätter aktiv närvaro från den studerande. Undervisningen består av praktiska tillämpningar genom gestaltande arbete i olika material och tekniker, enskilt och i grupp, loggboksskrivande,  litteraturstudier,  seminarier, projektarbete, studiebesök och självstudieuppgifter.

Examination
Kursen examineras individuellt, muntligt och skriftligt och genom praktiskt gestaltande med olika material och tekniker. Kursbetyget (G eller VG) avgörs genom sambedömning av resultaten på kursuppgifterna.

Examinator
Harriet Persson-Bäcklund

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Eriksson Y.(2008) Bildens tysta budskap. Nordstedts Akademiska Förlag.
Frid, J (2002) Intro bild. Malmö: Didacta. ISBN 91-88548.
Hasselrot, Astrid (2004) Pedagogen och penseldraget. Nordiska Akvarellmuseet
Jönsson, Lena (2010) Elevers bilder av skolan. Malmö högskola.
Lestander D. & Hällerstrand K. (2011) .LAByrint –Samtidskonst som pedagogiskt verktyg. Norrbottens museum
Lindström, L. Lindberg V..& Petterson A (2011): Pedagogisk bedömning; Om att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap. Stockholms Universitets förlag.(del av)
Lindström, Lars (red), "Nordic Visual Arts Education in Transition.", Vetenskapsrådet,Stockholm, senaste upplagan, ca 215 sidor.
Mårtensson Å .Red. (2008) Konst och pedagogik. Gävle Konstcentrum
(2006) Hur kan konstbilden, samtidskonsten likväl som äldre tiders bilder användas som grund för ämnesintegrering. Kontinuaseminarium 2,Skärhamn: Nordiska Akvarellmuseet

Aktuella styrdokument samt ytterligare litteratur, i form av aktuella artiklar samt egen valbar referenslitteratur tillkommer.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Aktivt deltagande i praktiska moment3.0U G#
0002Inlämningsuppgifter3.0U G VG
0003Muntlig presentation med skriftlig reflektion3.0U G VG
0005Dokumentation och reflektion i loggbok3.0U G VG
0006Projektarbete med individuell rapport3.0U G VG