KURSPLAN

Vattenkemi 7,5 Högskolepoäng

Water Chemistry
Grundnivå, K0006K
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för Tillämpad kemi och geovetenskap 2007-02-28 att gälla från H07.

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2018-02-13

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Kemi
Ämnesgrupp (SCB)
Kemi
Ingår i huvudområde
Kemiteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt K0016K Kemiska principer eller motsvarande kurs.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs ska du ha kunskap och förmåga att formulera och behandla jämviktsproblem. Enklare system skall behärskas att lösas för hand, mer komplicerade system skall även kunna behandlas med beräkningsprogram. Förändringar av jämvikter och jämviktslägen, orsakade av förändringar i variabler som temperatur, tryck, jonstyrka och sammansättning skall kunna förutses och beräknas vid tillgång på lämpliga data. Jämviktsdiagram ska kunna tolkas och i en del fall konstrueras. Du ska också ha bildat dig en uppfattning om de möjligheter och begränsningar som finns att använda jämviktsmodellering och jämvikters betydelse för regleringen av sammansättningen av olika vattentyper. Principerna för vattenrening samt klors reaktioner i vatten ska vara kända, liksom grundläggande reaktionskinetik. Där detta är relevant, identifiera och föreslå åtgärder för att upprätthålla en hållbar utveckling. Vidare ska du ytterligare utveckla din kommunikativa kompetens, framförallt då med fokus på skriftlig rapportering.

Kursinnehåll
Del 1: Kursen inleds med en kortfattad genomgång av vattnets egenskaper och olika vattentyper. Därefter behandlas aktivitetsbegreppet utgående från jonstyrkeberoende, samt temperaturens inverkan. Sedan redox-, komplex-, löslighets- och fördelningsjämvikter. En kortfattad introduktion till gasjämvikter ingår även.
Del 2: Omfattar syrabasjämvikter, inkluderande heterogena syrabasjämvikter och alkalinitet samt vattenrening och reaktionskinetik. En introduktion till behandling av ytkomplexjämvikter samt exempel på behandling av problemställningar i industriella- och naturliga system ingår även. Teorin tillämpas med räkneövningar och enklare jämviktsmätningar under laborationer. Som, hjälpmedel används jämviktsdiagram och datorverktyg. I laborationsmomentet ingår också en datorsimulering av ett komplext system.

Genomförande
Undervisningen består av lektioner och obligatoriska laborationer. 1:a lektionen är obligatorisk. Frånvaro beviljas av kursansvarig.

Studiebesök kan ingå i kursen.


Examination
Graderade tentamina samt deltagande i studiebesök när sådant ingår i del 2. Godkända laborationer, simuleringar och väl formulerade och strukturerade rapporter.. Slutbetyg för kursen sätts genom sammanvägning av resultatet från tentamen för del 1 och del 2. Student som underkänts vid fem provtillfällen har ej rätt att genomgå ytterligare prov.

Studenten ansvarar själv för att en aktiv dialog hålls med labbhandledaren i syfte att uppnå godkänt betyg inom fastställd tidsram.

Laborationer och rapporter som inte uppnått ställda kvalitetskrav inom en vecka efter innevarande läsperiods slut innebär betyget underkänt för laborationsmomentet. Laborationen i sin helhet får då utföras vid ett kommande kurstillfälle, under förutsättningen att lediga platser finns tillgängliga.


Övrigt
Studiehandledningen finns tillgänglig via LTUs lärplattform

Examinator
Lars Gunneriusson

Övergångsbestämmelser
Kursen K0006K motsvarar kursen KGK013

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Kompendium
Howard: Aquatic Environmental Chemistry
Kompletterande material via LTUs lärplattform.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0005Laborationer1.5TG U G#
0006Tentamen del 13.0TG G U 3 4 5
0007Tentamen del 23.0TG G U 3 4 5

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.