Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Risk och säkerhet - Grundkurs 7,5 högskolepoäng

Risk and safety - Basic course
Grundnivå, K0007B
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygsskala
U G#
Ämne
Väg- och vattenbyggnad
Ämnesgrupp (SCB)
Väg- och vattenbyggnad

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Studenten skall kunna beskriva och förhålla sig objektivt till risker. Studenten skall också formulera och motivera det perspektiv vilken risk studeras för. Studenten skall vidare kunna avgöra hur olika risker uppfattas i allmänhet beroende på riskens karaktär. Studenterna skall också kunna tillämpa etiska aspekter vid riskhantering.

Efter avslutad kursmodul om jämställdhet ska studenten visa förståelse för de nationella jämställdhetsmålen, regelverk för jämställdhet i arbetslivet samt ge exempel på förutsättningar  för jämställdhet i arbetslivet. 


Kursinnehåll

  Kursen är uppdelad enligt:

  • ·         introduktion till risk och säkerhet,
  • ·         grundläggande riskanalys
  • ·         grundläggande riskhantering
  • ·         lagstiftning om brandskydd
  • ·         jämställdhet

Kursen består bland annat av föreläsningar, studiebesök, projektuppgifter i  form  av grupparbeten och individuella uppgifter.


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Studenterna skall vara närvarande vid föreläsningarna där de tränas i diskussion av risker samt därtill hörande frågeställningar. Vid flertalet av föreläsningar kommer externa föreläsare att presentera hur arbete med risker bedrivs i den egna organisationen och branschen. Exempel från byggbranschen, processindustri och kommunal verksamhet kommer att ges. Studenterna skall tränas att i grupp genomföra en mindre uppgift i riskhantering. Gruppindelning av studenterna görs av läraren. Studenterna tränas i rapportskrivning, muntlig presentation och opponering.

 

Kursmodulen om jämställdhet består av inspelade föreläsningar samt litteratur.


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

 För att erhålla godkänt slutbetyg krävs 80% närvaro samt att projektuppgifterna är godkända. I projektuppgifterna skall begrepp användas korrekt och innehållet skall vara objektivt. Olika risker samt ur vilket perspektiv dessa bestäms skall tydligt kunna redovisas av studenten. Studenten skall inför grupp göra sig förstådd vid presentation inom riskområdet. Det är närvaroplikt vid redovisning av projektuppgifter.

 

Kursmodulen om jämställdhet examineras genom quizzar. 


Övrigt
Kursen utgör grunden till K0017B.

Examinator
Ulf Ohlsson

Övergångsbestämmelser
Kursen K0007B motsvarar kursen ABKR01

Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 1
Kurslitteratur tillgänglig i LTUs lärplattform.
Björklund, M. & Paulsson, U. (2013). Seminarieboken att skriva, presentera och opponera. Johanneshov: MTM.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0005Projektuppgifter och quizzarU G#5.00ObligatoriskH20
0006Föreläsningar och studiebesökU G#2.50ObligatoriskH20

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för samhällsbyggnad 2007-01-31 att gälla från H07.

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2020-02-14