Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Risk och säkerhet - Grundkurs 7,5 Högskolepoäng

Risk and safety - Basic course
Grundnivå, K0007B
Version
Kursplan gäller: Höst 2012 Lp 1 - Vår 2013 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Väg- och vattenbyggnad
Ämnesgrupp (SCB)
Väg- och vattenbyggnad

Behörighet

Grundläggande behörighet, grundnivåMål/Förväntat studieresultat
Studenten skall kunna beskriva och förhålla sig objektivt till risker. Studenten skall också formulera och motivera det perspektiv vilken risk studeras för. Studenten skall kunna avgöra vem som är nyttokostnadstagare, beslutsfattare och riskbärare. Studenten skall vidare kunna avgöra hur olika risker uppfattas i allmänhet beroende på riskens karaktär. Studenterna skall också kunna tillämpa etiska aspekter vid riskhantering.

Kursinnehåll
Kursen är uppdelad enligt:
Introduktion till risk och säkerhet (30 %), Grundläggande riskanalys (20 %). Grundläggande riskhantering (30 %) samt Projektuppgift (20%)

Genomförande
Studenterna skall vara närvarande vid föreläsningarna där de tränas i diskussion av risker samt därtill hörande frågeställningar. Vid flertalet av föreläsningar kommer externa föreläsare att presentera hur arbete med risker bedrivs i den egna organisationen och branschen. Studenterna skall tränas att i grupp genomföra en mindre uppgift i riskhantering. Studenterna skall även presentera arbetet med uppgiften i riskhantering.

Examination
För att erhålla godkänt slutbetyg krävs 80% närvaro samt att projektuppgiften är godkänd. I projektuppgiften skall begrepp användas korrekt och innehållet skall vara objektivt. Olika delar för risker samt ur vilket perspektiv dessa bestäms skall tydligt kunna redovisas av studenten. Vidare skall studenten visa att denna kan avgöra vem som är nyttokostnadstagare, beslutsfattare och riskbärare. Studenten skall inför grupp göra sig förstådd vid presentation inom riskområdet.

Övrigt
Nivå enligt ovan. Kursen utgör grunden till K0008B och K0009B.

Examinator
Ulf Ohlsson

Övergångsbestämmelser
Kursen K0007B motsvarar kursen ABKR01

Litteratur. Gäller från Höst 2012 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Carolin, A. (2007): ”Risk och säkerhet”, Kompendium, Luleå.
Övrigt material finns för registrerade studenter på kursens hemsida.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Projektuppgift1.5U G#
0002Föreläsningar6.0U G#

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för samhällsbyggnad 2007-01-31 att gälla från H07.

Reviderad
av Eva Gunneriusson 2012-03-14