Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Utvecklingsprojekt 15 Högskolepoäng

Development project
Grundnivå, K0010B
Version
Kursplan gäller: Höst 2008 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Väg- och vattenbyggnad
Ämnesgrupp (SCB)
Väg- och vattenbyggnad

Behörighet

Grundläggande behörighet, grundnivå

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet. Kännedom om bygg- och planprocessen. Grundläggande byggnadsmateriallära och konstruktionsteknik. Kan inhämtas t.ex. via att läsa följande kurser:
Framtidens byggande och arkitektur
Teknisk Arkitektur
Samhällsbyggande
Byggnadsmaterial
KonstruktionsteknikMål/Förväntat studieresultat
Syftet med kursen är att du skall kunna fördjupa och tillämpa dina kunskaper inom ett specifikt område samtidigt som du får förståelse för olika professioners samverkan i ett exploateringsprojekt. Målen formuleras dels för de projektgemensamma avsnitten i kursen, dels för de olika inriktningarna.

Du ska kunna, i och med

Projektgemensamma avsnitt:

delta i och bidra till processen i ett planerings- och byggprojekt
förstå och förklara metod- och produktvals inverkan på hållbar utveckling
redovisa och presentera förslag och utredningar

Byggande:

delta i och bidra till utformningen av programhandlingar i byggprocessens tidiga skede
tillämpa och implementera samhällsekonomisk, lokalekonomisk och marknadsanalys
värdera och kalkylera produktens kostnader och intäkter avseende konstruktion, miljö/energi och installationer

Konstruktion:

känna till, förstå och välja olika stomsystem samt utforma olika typer av konstruktionshandlingar
ta fram laster samt utföra grundläggande dimensionering
känna till och beräkna olika byggnaders energianvänding

Jord och berg:

känna till och förstå olika aspekter på grundläggning
välja lämplig typ av grundläggningsmetod
känna till, och välja metod för att utföra, olika typer av bergkonstruktioner

Rummet:

delta i och bidra till utformning av bostadsområden utifrån ett socialt designperspektiv
förstå och förklara kognitiva förmågor, begränsningar och behov
implementera teoretiskt kunnande i praktisk utformning av bostadsområdets arkitektur

Staden:

anpassa bebyggelse, markanvändning och transportsystem till lokala förhållanden

Teknisk miljövård:

samordna stadens tekniska system och beskriva konsekvenser av samordning för respektive system
modellera och projektera ledningssystem för vatten och avlopp

Kursinnehåll
Projektgemensamma avsnitt (50%)
Kursens projektgemensamma avsnitt omfattar förutsättningar för exploatering, hållbar utveckling, kommunens roll, förutsättningar och behov, inblandade professioners och intressenters roller, ansvarsområden och anspråk, övergripande planbestämmelser och reglerande verktyg. Därtill kommer datorstöd i planerings- och byggprocessen samt som verktyg för avrapportering, sammanställning och utvärdering att användas. Mot slutet av kursen sammanställs samtliga delprojekt till en helhetsstuderad plan för exploatering av ett valt aktuellt område. Resultaten kommer också att visualiseras i en VR modell.

Delprojekt – fördjupning (50%) en avföljande:

Byggande
Behandlar byggherrens roll i byggprocessens tidiga skede och utformningen av programhandlingar relaterade till produktbestämning och produktframställning; identifiering och analys av produkten, sammanställande av tillstånd som krävs för att genomföra ett byggprojekt, samt planering och uppföljning av resurser och kalkylering av tekniska lösningar.

Jord och berg
Utredning av grundläggningsbehov för byggnader och vägar. Val av metod för genomförande av tunnelbygge för tillfart till det nya området. Sprängning av berg i det aktuella området.

Konstruktion
Fördjupningen i konstruktion behandlar val, utformning och dimensionering av enkla konstruktionselement ingående i större konstruktionssystem. Därtill ges kunskap och verktyg för uppskattning av byggnaders hela energianvändning.

Rummet
Detaljutveckling av arkitekturen i ett nybyggt område, samspel mellan område och stadsrum, mellan offentliga och privata rum. Utformning av boendemiljöer utifrån ett socialt designperspektiv, dvs. skapa boendemiljöer med brukaren i centrum, och tillsammans med brukaren, från det privata till det publika och med sammanhang, mening och betydelse i fokus.

Staden
Planering av olika typer av bebyggelseområden med infrastruktur, anpassning till lokala förhållanden, tillgodoseende av behov under och efter utbyggnadsetappers slutförande.

Teknisk miljövård
Samordning av stadens tekniska system som exempelvis vatten, avlopp, avfallshantering, energi och IT. Avfallshantering med avfallskvarnar. LPS system för avloppsledningar. Modellering och projektering av ledningsnät för VA-system. Kartläggning av markföroreningar.

Genomförande
Kursen syftar till att utveckla förslag för framtida bebyggelse på ett område aktuellt för samhällsexpansion och omvandling. Färdigheter som särskilt tränas är samordning, projektsamarbete, kommunikation och helhetssyn på hållbar utveckling. Grupparbeten genomförs på två nivåer, dels inom varje inriktning, dels gemensamt i det övergripande projektet. Kursen inbegriper kursgemensamma avsnitt såväl som inriktningsspecifika delar, som kopplas till varandra i det gemensamma projektet. Delinriktningarna examineras separat och det sammanlagda resultatet av projektet presenteras muntligt och skriftligt vid kursens slut.

Examination
Seminarier, skriftliga prov och laborationer under hand, projektuppgifter och aktivt deltagande vid samordningsmöten.

Övrigt
Kursen ges på grundläggande nivå och ingår i kärnkurspaketet för civilingenjör Arkitektur och civilingenjör Väg- och Vatten.

Examinator
Helena Johnsson

Litteratur. Gäller från Höst 2008 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Meddelas vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0008Projektarbete 13.0G U 3 4 5
0009Projektarbete 25.0G U 3 4 5
0010Teori6.0G U 3 4 5
0011Grupprocessen1.0U G#

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för samhällsbyggnad 2007-01-31 att gälla från H07.

Reviderad
Kursplanen är fastställd av Institutionen för samhällsbyggnad 2007-01-31 att gälla från H07.