Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Fysikalisk kemi 7,5 högskolepoäng

Physical Chemistry
Grundnivå, K0010K
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Kemi
Ämnesgrupp (SCB)
Kemi
Ingår i huvudområde
Kemiteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt K0016K Kemiska principer eller motsvarande kurs.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kursens mål är att studenten efter avslutad kurs skall:
1. kunna beräkna egenskaper av icke ideala gaser
2. kunna tillämpa termodynamikens huvudsatser
3. kunna använda termodynamiska tillståndsfunktioner för kemiska beräkningar
4. vara väl förtrogen med begreppen aktivitet samt partiell molär storhet
5. kunna konstruera och tolka fasdiagram
6. kunna tillämpa termodynamiken för elektrokemisk jämvikt
7. kunna analytiskt beskriva kemiska reaktioners hastighet
8. vara väl förtrogen med utrustning och nå praktisk och beräknings erfarenhet inom det laborativa momentet, ”bombkalorimetri” och ”reaktions kinetik”, och kunna redovisa resultat och skriva labbrapporter efter rekommenderade mallar


Kursinnehåll
Kursen omfattar delarna:
 
Kemisk termodynamik 
Ideala och icke ideala gaser, termodynamiska tillståndsfunktioner, entropin, entalpin, Gibbs fria energi, kemisk potential, aktivitet, partiella molära storheter, kolligativa egenskaper och fasdiagram.

Elektrokemisk jämvikt 
Nernst ekvation, Debye-Hückel lagar för elektrolytlösningar, elektrisk konduktivitet, typer av elektroder och elektrokemiska celler, cell-reaktioner och elektromotorisk spänning, korrosion och korrosionsskydd. 

Kinetik
Reaktioners ordning, reaktionsmekanism och aktiveringsenergi. 

Kursen innehåller två laborationer: 
Ett förbränningsexperiment på en okänd substans m h a bombkalorimeter och efterföljande beräkning av förbränningsentalpin för substansen. En bestämning av hastighetskonstanter vid olika temperaturer och beräkning av reaktionens aktiveringsenergi m h a Arrhenius ekvation. 

Teorin tillämpas vid räkneövningar och laborationer. 

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen sker i form av föreläsningar, räkneövningar med inlämningsuppgifter och laborationer. Föreläsningarna innehåller både härledningar och teoretiska avsnitt som förklaras och diskuteras med studenterna i form av exempel, beräkningar och minitävlingar. Föreläsningarna omfattar mål 1-7.
 
Räkneövningarna innehåller utvalda poängsatta uppgifter i varje kursmoment som får tillgodoräknas på tentamen. Räkneövningarna omfattar mål 1-8.

Det laborativa arbetet är kopplat till föreläsningarna och tränar det praktiska målet 8. Studenterna arbetar i grupp med de praktiska momenten. Varje laboration innehåller förberedande obligatoriska uppgifter som ska lämnas in före laborationen får påbörjas. Obligatoriska labbrapporter skrivs och lämnas in i grupp eller individuellt. Laborationerna är obligatoriska. 

1:a lektionen är obligatorisk för alla elever. Frånvaro beviljas av kursansvarig.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Lärandemål 1-8 examineras genom en skriftlig individuell tentamen med betyg U, 3, 4, 5. Tentamen examinerar även de kunskaper som studenterna uppnått i lärandemål 8 under laborationerna. Bonuspoäng från uppgifterna på räkneövningarna och välskrivna och inlämnade i tid labbrapporter räknas med i slutbetyget.

Godkända laborationsredogörelser examinerar lärandemål 8.

Samtliga ingående examinationsmoment ska vara avklarade för slutbetyg på kursen. 


Övrigt
Obligatorisk närvaro vid första lektionstillfället och alla laborationer.

Övergångsbestämmelser
Kursen K0010K motsvarar kursen KGK023.

Examinator
Oleg Antzutkin

Övergångsbestämmelser
Kursen K0010K motsvarar kursen KGK023

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1
Atkins, P W, de Paula, J.: "Atkin's Physical Chemistry", senaste upplagan
Kompendium (en pdf fil i CANVAS rum): ”Exempelsamling och laborationshandledning”.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001TentamenG U 3 4 56.00ObligatoriskH07
0002LaborationerU G#1.50ObligatoriskH07

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för Tillämpad kemi och geovetenskap 2007-02-28 att gälla från H07.

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2021-02-17