Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Byggnadsteknik 7,5 högskolepoäng

Building Technology
Grundnivå, K0011B
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Väg- och vattenbyggnad
Ämnesgrupp (SCB)
Väg- och vattenbyggnad

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
   Kursens mål är att studenten ska kunna
• beskriva, förklara och ge exempel på olika byggnadstekniska        lösningar och byggnadsstilar
• hänvisa till och tolka de byggnadsbestämmelser som reglerar, styr och rekommenderar utformning, innehåll och funktion av byggnader
• tolka byggnadsritningar och därtill göra beräkningar av boarea (BOA) och biarea (BIA) enligt svensk standard
• beskriva orsaker till och effekter av olika byggnadsskador
• ge exempel på olika byggnadsgarantisystem
• tolka och förklara innehållet i energideklarationer
• tolka, förklara och motivera överlåtelsebesiktningar
• upprätta byggnadstekniska beskrivningar  

Kursinnehåll
 • byggnadsbestämmelser
o Boverkets författningssamling
o Plan- och bygglagen
o Miljöbalken
• byggnadsteknik
o olika typer av byggnader (utformning, tidsepoker, funktioner)
o byggmaterial
o uppvärmnings- och energisystem, värmelära
o byggnadsdelar: grunder, stommar, tak, installationer (el, vvs, ventilation)
• byggnadsritningar
o arkitekt-, konstruktions-, vvs- och elritningar; skalor; mått
• beräkning av boarea (BOA) och biarea (BIA) enligt svensk standard SS 020153
• byggnadsskador
o fukt, brand, radon, sättningar, skadedjur
• energideklarationer enligt Svensk författningssamling SFS 2006:1592
• reparationer, ombyggnationer och tillbyggnader samt rot-avdrag
• överlåtelsebesiktningar – innehåll, omfattning, dolda fel
• byggnadstekniska beskrivningar: innehåll, saklighet, omfattning 

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Studenten deltar på och tar del av lektioner och övningar där bakgrunder, teorier och fakta presenteras och exemplifieras.

Studenterna övar på att upprätta byggnadstekniska beskrivningar i ett projektarbete i grupp där ett verkligt objekt (enfamiljshus eller lägenhet) besöks, undersöks och beskrivs ingående. Arbetet redovisas i en skriftlig rapport. Studenterna tränas även i muntlig redovisning av sitt objekt i ett avslutande seminarium. 


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Bakgrunder, teorier och fakta examineras med skriftlig tentamen med differentierade betyg. Betygsskala: U, 3, 4, 5.

Byggnadsteknisk beskrivning examineras med skriftlig rapport och muntlig redovisning - seminarium. Betygsskala U, G. 

Övrigt
  Progression: kursen utgör grund för efterföljande kurs i Värderingsteknik


Examinator
Martin Nilsson

Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 1
Hemgren, P & Wannfors, H (2014). Husets ABC. Massolit Förlag. ISBN 9789187785610.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001TentamenG U 3 4 53.00ObligatoriskH07
0003SeminariumU G#1.50ObligatoriskH07
0004Skriftlig rapportU G#3.00ObligatoriskH08

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för samhällsbyggnad 2007-01-31 att gälla från H07.

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2021-02-17