KURSPLAN

Byggnadsteknik 7,5 Högskolepoäng

Building Technology
Grundnivå, K0011B
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för samhällsbyggnad 2007-01-31 att gälla från H07.

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2017-02-10

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Väg- och vattenbyggnad
Ämnesgrupp (SCB)
Väg- och vattenbyggnad

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Kursens mål är att studenten ska, för fastighetsförmedling tillämpliga delar, • känna till och kunna hänvisa till de byggnadsbestämmelser som reglerar, styr och rekommenderar utformning, innehåll och funktion av byggnader • kunna läsa och tolka byggnadsritningar och därtill göra areaberäkningar • kunna beskriva, förklara och ge exempel på olika byggnadstekniska lösningar • känna till och kunna förklara olika byggnadsskador och byggnadsgarantisystem • kunna tolka och förklara energideklarationer • kunna tolka, förklara och motivera olika besiktningstekniker och därtill inse och förstå vikten av etik och ansvar vid byggnadsteknisk undersökning.

Kursinnehåll
  • Byggnadsbestämmelser
        Boverkets författningssamling (BFS), Plan- och bygglagen, Byggnadsverkslagen och Miljöbalken samt                                          tillhörande förordningar

• Byggnadsteknik
       Olika typer av byggnader (utformning, tidsepoker, funktioner)
       Byggmaterial
       Uppvärmnings- och energisystem, värmelära, isolerteori
       Byggnadsdelar: grunder, bärande system, stommar, tak, installationer (el, vvs,  ventilation)

• Byggnadsritningar
        Olika typer av byggnadsritningar: arkitekt-, konstruktion-, el-, vvs- och ventilationsritningar; skalor; mått

• Areaberäkningar enligt Svensk standard SS 020153
• Byggnadsskador och byggnadsgarantisystem

     Fukt
     Brand
     Sättningar
     Radon

• Ombyggnad
      ROT och ROT-avdrag

• Energideklarationer enligt Svensk författningssamling SFS 2006:985
      Innehåll
      Krav
      Betydelse

• Besiktningsteknik
      Innehåll
      Omfattning
      Etik och ansvar


Genomförande
Studenten deltar och tar del av lektioner, övningar och litteratur inför projektarbete med byggnadsteknisk utvärdering och beskrivning av ett byggnadsobjekt. Arbetet redovisas i skriftlig rapport och avslutande seminarium. Studenten tränas i skriftlig och muntlig redovisning

Examination
Obligatorisk inlämningsuppgift (skriftlig rapport) och seminarium. Skriftlig tentamen med differentierade betyg.

Övrigt
Kursens nivå: Grundläggande nivå Progression: kursen utgör grund för efterföljande kurs i Värderingsteknik.

Examinator
Martin Nilsson

Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Hemgren, P & Wannfors, H (2014). Husets ABC. Massolit Förlag. ISBN 9789187785610.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen3.0G U 3 4 5
0003Seminarium1.5U G#
0004Skriftlig rapport3.0U G#